Slovenski pravopis.
Sestavil
F r . L e v e c ,
c. kr. profesor in okrajni šolski nadzornik v Ljubljani.
Cena vezani knjigi 1 krona, nevezani 9 0 vinarjev.
N a Dunaju .
V c e s a r s k i k r a l j e v i z a1o g i š o1s k i h k n j i g .
1899.