— 121 —
Dodatek.
Poleg zgoraj navedenih pravil o ločilih, ki se pišejo
v stavkih, si zapomni še to:
I. Kadar se ne more ves stavek zapisati v isti vrsti, ampak 779.
ga moramo polovico ali vsaj nekoliko prenesti v drugo vrsto,
tedaj pišemo
1.
na koncu p r e j š n j e v r s t e samo tista ločila, ki smejo
sploh stati na koncu celega stavka ali na koncu njegovih delov:
piko, klicaj, vprašaj, vejico (in pomišljaj, kadar ta stoji namesto
vejice; glej pravilo 751), podpičje, dvopičje in pomišljaj; narekaja
in oklepaja pa sme stati na koncu prejšnje vrste samo njiju
d r u g i del;
2.
v z a č e t k u d r u g e v r s t e samo ona ločila, ki smejo 780.
stati v začetku celotnega stavka ali v začetku njegovih delov:
narekaj in oklepaj, in to samo njiju p r v i del.
II. Kar se tiče posameznih ločil, si zapomni to:
1.
P i k a
a)
se ne piše za klicajem, vprašajem in pomišljajem;
781.
b)
stoji na koncu stavka vselej p r e d d r ug im d e l om782.
n a r e k a j a (glej pravilo 765); samo pri naslovih (glej pravilo 770)
stoji za drugim delom njegovim, n. pr.
Krpan je rekel cesarju:
No, Vi ste še zmerom lepo zdravi, kakor se vidi na Vašem
licu“
Napačno: . . .
licu“.
Najlepša povest Levstikova se
imenuje „Martin Krpan“.
Napačno: . . .
Martin Krpan.“ .
. ;
c)
se piše vselej za okl epaj em, a ne pred njim, n. pr. 783.
Novo mesto je ustanovil Rudolf IV. ( Utemeljitelj).
Napačno bi