- 122 —
bilo . . .
(
Utemeljitelj.)
Odo „Kdo je mar ?“ je zložil Ivan
Vesel (Koseski).
Napačno bi bilo . . .
Vesel (Koseski.) . .
.
784.
Toda z ozirom na pravilo 688 in 737 je pisati:
Velike
svoboščine je podelil Ljubljani Friderik III. (ali IV .) .
. .
Napačno bi bilo . . .
Friderik III. ( ali IV ).
785.
Ravnotako se piše pika p r e d d r ug im de l om oklepaja,
kadar se, zlasti v naslovih ali pa v gledaliških igrah, devljejo
med oklepaj posamezne opazke ali celi stavki, ki z drugim
besedilom niso v nobeni tesni zvezi, n. pr.
Teharski plemiči".
(
Prva redna predstava v deželnem gledališču.)
Orest (plane iz kraljevega dvora s krvavim mečem.)
Ubit je vrag, zaklan, v krvi leži,
Ko gad s peto na poti poteptan!
Nemirni duh očetov, hiti zdaj,
Pij, srebaj, liži gorko kri
Sovragovo! Dovolj ti bo krvi!
Preveč!
Nikar! Kri mater'na je vmes,
Kri materna, ki jo prelil je sin!
(
Meč mu pade iz roke.)
2.
Vp r a š a j
786.
a)
se nikdar ne piše za piko in vejico, pa tudi pika in
vejica ne za njim;
787.
b)
stoji na koncu stavka vselej p r e d d r ug im de l om
n a r e k a j a , a ne za njim n. pr.
Oče vpraša sina: „Kaj boš
s
sekiro, sin, začel ?“ . .
.
Napačno bi bilo . . .
začel" ? . .
.;
788.
c)
se piše vselej za d r ug im del om ok l epa j a , a ne
pred njim, n. pr.
Kdo je več storil za svojo domovino, Temi-
stoklej ali Aristid (Pravični)?
. ; .
Izjeme glej pod št. 792.
3.
Kl i c a j
789.
a)
se nikdar ne piše za piko in vejico, pa tudi pika in
vejica ne za njim;
790.
b)
stoji na koncu stavka vselej p r e d d r ug im de l om
na r eka j a , n. pr.
Mačehaje klicala: „Vstani, vstani, Jerica !"
. . .
Napačno bi bilo: . . .
Jerica" ! . . .;