— 19 —
sprejeti; vzprožiti: sprožiti; vzpeti se: speti se; vzpored:
spored
. . .
2.
Pri samostalnikih s priponama
-
ek
in -ec in pri p ri-123.
devnikih s pripono
-
ek,
n. pr.
ogrizek: ogrizka; zaslužek:
zaslužka; dogodek: dogodka; ubožec: ubožca; sodec: sodca;
zobek: zobka;
nizek: nizki; težek: težki; sladek: sladki;
šibek: šibki
. . .
3.
Pred priponama -
ček
in
-
ka ,
n. pr.
golobček
,
hribček
, 124.
opazka,
vodka, zibka
. . .
4.
Pred priponami -š i,
-
ša,
-
še
v primerjalni stopnji, 125.
n. pr.
ljubši, slabši
. . .
Napačno pa je pred nedoločnikovo končnico ti in pred 126.
namenilnikovo končnico
t
pri korenskih glagolih sičniškega raz­
reda opuščati prilikovanje ter pisati n. pr.
grizti, lezti, molzti;
grizt,
molzt.
Pravilne oblike so
gristi,
lesti, molsti; grist, molst.
V.
Izpad. — 1. Soglasnik Z je izpadel v besedi
solnce:i21
sonce.
Tako so pisali to besedo vsi slovenski pisatelji od Trubarja
do Prešerna. Zdaj pa jo po Kopitarjevem in Metelkovem vplivu
sploh pišemo
solnce,
kar bolje ugaja pravilom, po katerih seje
razvil naš pravopis.
2.
Pri glagolih 11. vrste izpada korenski končnik
b
,
p , k ,
128.
t, d
pred vrstno spono
n i,
n. pr.
gib-ni-ti: giniti; ukrep-ni-ti:
ukreniti; stisk-ni-ti: stisniti; vrt-ni-ti: vrniti; ved-ni-ti: veniti
. . .
Navzlic temu pravilu pišemo
pogoltniti
poleg
pogolniti
;
umolkniti
,
129.
3.
Soglasnik
v
izpada:
a)
V besedah
gvozd, zagvozda,
stvo
- 130.
riti, tvrd,
svora
,
škvorec
in njih izpeljankah. Pišemo jih
gozd,
zagozda, storiti, trd
,
sora, škorec
.
Navzlic temu pravilu nam rabi
tvrdka
die girma v hrvaški obliki.
131.
b)
Po ustniku b v besedah:
obvesiti,
obvleči, obvod, obvara
132.
in njih izpeljankah, ki se pišejo
obesiti
,
obleči, obod, obara.
c)
Pred jezikovcem 1 v besedah
vlas, vlat,
Vlah
,
ki se 133.
pišejo
las, lat, Lah
bcr I taltettet.
Navzlic temu pravilu pišemo
vleči, vlak; Vlah
bet SEBatadje.
2*