- 23 —
Drugi del.
O b l i k o s l o v j e .
I. Sklanjatev.
1.
S a m o s t a l n i k .
A. P rva sklanjatev:
Ženska a-debla: riba .
1.
Štajerski edninski orodnik na
oj,
n. pr. Z bradoj giblje, 144.
z nogoj ziblje — ni kn j i ž en ; toda upravičen je v pesmih
zaradi rime, n. pr. Vzel mi je Tahi imetje — Oropal me s krutoj
rokoj — Zato sem med vami nocoj. — Aškerc.
2.
V dvojinskem imenovalniku in tožilniku stoji e namesto
i,
145.
če je naglašen, n. pr.
obe vode, dve žene, dve roke, dve sestre,
v dve gube
. . .
3.
Samostalniki, ki v edninskem rodilniku naglašajo končnico, 146.
delajo množinski rodilnik tudi na a, mestnik pa na eh, n. pr.
glava, gora, kosa, peta, solza, streha . . . mn. rod.:
gora, glava,
kosa, peta, solza, streha
. . .
mn. mest.:
na goreh, glaveh,
kozeh, peteh, v solzeh, na streheh
. . .
4.
V dvojinskem in množinskem rodilniku se med dvema 147.
soglasnikoma ob koncu vstavlja poluglasni e, pred j pa 1 (gl.
pravilo 47, 49), n. pr.
bradlja: bradelj; igla: igel; iskra:
isker ; deska : desek ; konoplja: konopelj ; naredba: naredeb ;
nečke : neček : ovca: ovec ; peška: pešek ; prošnja: prošenj
;
sestra: sester; treska: tresek;
ladja: ladij; skorja: skorij;
za rja : zarij
. . .