- 29 -
Toda po pravilu 42 daje
usta: ust; toporišče: toporišč;
184.
gnezdo: gnezd
. . .
3.
V to sklanjatev so prestopila tudi vsa debla srednjega 185.
spola na soglasnik
(
n ,
t,
s),
ki ga pa izgubljajo v edn. imeno­
valniku in tožilniku, n. pr.
ime: imena; telo: telesa; kozle:
kozleta
. . .
Nekatera debla na -es se sklanjajo tudi kakor prava o-debla 186.
na o, zlasti v množini v nekoliko različnem pomenu, kakor bi
ga imelo v množini deblo na -es, n. pr.
kolo,
mn.
kola
ber
SBagen,
kolesa
bte 9i aber;
črevo,
mn.
čreva
bie Gebarme, ber
ttnterteib,
črevesa
bte eingelttett Storme;
drevo,
mn.
drva
bero
Srettnijolg,
drevesa
bie Baume . . .
Pero
ima v množini
peresa
in
pera.
187.
Nebo
bas girmantent, rod.
neba,
v množini
nebesa
ber 188.
Himtnel afo 2Iufentljalt ber Seligert.
Oko
ima v množini
očesa (kurja očesa
na nogi, trta je 189.
pognala
očesa), oka
(
rakova
oka
bie ifreb&fteine) in
oči
(
ženskega
spola po IV. sklanjatvi).
4.
Srednji samostalniki, kakor:
meso, testo, srebro, zlato,
190.
blago
,
proso, morje, polje
. . .
navadno nimajo dvojine in mno­
žine. Sploh se narod ogiba zlasti dvoj i ne ter govori:
dvoje,
oboje telet; dvoje, oboje jajec; oboje proso, oboje polje, morje
ali dvoje polj, morij
. . .
a ne
dve teleti
,
jajci, prosi, polji,
morji
. . .
Č.
č e trta sklanjatev:
a) Ženska i-debla: n i t
;
k o s t;
b) moška i-debla: lj udj e .
1.
V končnem zlogu vrinjeni poluglasni e (glej pravilo 42,191.
43, 46)
ali njegov namestnik
a
(
pravilo 20) izpada tudi tukaj
v rodilniku in ostalih sklonih, n. pr.
bolezen: bolezni; basen:
basni; misel: misli; povodenj: povodnji; ravari : ravni
. . .
2.
Vsi takšni samostalniki delajo edninski orodnik na -
ijo ,
192.
dvojinski dajalnik in orodnik na
im a ,
množinski orodnik na
i m i ,
n. pr.
z mislijo
,
mislima
,
mislimi
. . .
toda:
z nitjo,
nitma,
z nitmi
. . .