— 31 -
II. Sklanjatev lastnih imen.
Lastna imena nimajo posebne sklanjatve, ampak se skla- 200.
njajo po tistih pravilih kakor drugi samostalniki.
A.
Os ebna imena.
Zlasti je pomniti:
1.
Moška osebna imena na -a se sklanjajo po zgledu 201.
travnik
(
glej pravilo 159), n. pr.
1
.
Trdina
,
2.
Trdina
,
3.
Trdinu
,
4.
Trdina
,
5.
pri Trdinu
,
6.
s Trdinom
.
Ravno tako
Robida
,
Slovša
,
Pelopida
,
Leonida
. . .
Prisiljeno je takšna imena sklanjati po zgledu riba (glej
pravilo 150).
2.
Moška osebna imena na o, se sklanjajo kakor
travnik
, 202.
n. pr.
Janko: Janka; Metelko: Metelka; Zelenko: Zelenka;
Marko: Marka; Pleško: Pleška; Murillo: Murilla
. . .
a ne:
Jankota, Metelkota
,
Zelenkota
,
Markota
,
Pleškota
,
Murillota
. . .
3.
Za osebna imena na e velja nastopno pravilo:
aj Doma ča osebna imena dobivajo v rodilniku prirastek203.
-
t-, n. pr.
France: Franceta; Jože: Jožeta; Cigale: Cigaleta;
Črne: Črneta; Peče: Pečeta; Smole: Smoleta; Stare: Stareta;
Šuklje: Šukljeta; Vrne: Vrneta
. . .
Napačne so oblike
Cigaleja, Šukljeja
. ..,
ki se nikdar ne slišijo med
narodom, dasi se mnogokrat bero po krgigah in novinah.
b)
Tu j a osebna imena dobivajo v rodilniku prirastek
-
j-,
204.
n. pr.
Bonaparte: Bonaparteja; Goethe: Goetheja; Clarke
Clarkeja; Linne: Linneja
. . .
4.
Osebna imena na 1 dobivajo v rodilniku prirastek -j-, 205.
n. pr.
Juri: Jurija; Kosi (iz Kosej): Kosija; Zurbi (iz Zurbej):
Zurbija; Mali
(
Iz
Malej): Malija; Lenassi: Lenassija; Gras­
selli: Grassellija
. . .
5.
Kadar ima moško osebno ime p r i d e v n i š ko obliko, 206.
tedaj se mora sklanjati kakor pridevnik, n. pr.
Koseski: Ko­
seskega (a
ne
Koseskita!); Ledinski: Ledinskega; Podgorski:
Podgorskega; Dobrovski: Dobrovskega; Radeck i: Radeckega;