- 32 -
Hradecki: Hradeckega; Palacki: Palackega; Tolstoj
(
=
Tolsti)
:
Tolstega
fa ne
Tolstoja l ) ; Izvolskij: Izvolskega.
207.
Napačno je zatorej pisati:
Koseskove pesmi
;
Palackova zgodovina
;
Radeckov
ali
Radeckitov spominek; Hradeckov
ali
Hradeckitov most; Tolsto­
jem
ali
Tolstovlja povest
. . . .
208.
6.
Moška osebna imena z vrinjenim poluglasnikom v zadnjem
zlogu izpahujejo e v rodilniku (glej pravilo 160), n. pr.
Orel:
Orla; Erjavec: Erjavca; Prešeren: Prešerna; Šašelj: Šaslj a
. . .
209.
Popolnoma napačno piše, kdor z veza j em loči končnico
od lastnega imena, n. pr.
Orel-a,
Erjavec-a, Slomšek-a, Gras
-
selli-ja; Šuklje-ta
. . .
To je tako, kakor bi Latinec pisal
Marcus-i
Livius-i Drusus-i
namesto
Marci Livii Drusi
. . .
B. Kr a j n a imena.
210.
1.
Krajna imena, ki imajo p r i d e vn i š ko obliko, se
sklanjajo kakor pravi pridevniki, n. pr.
Trebnje: Trebnjega
,
v Trebnjem; Ubeljsko: Ubeljskega
,
na Ubeljskem; Okroglo:
Okroglega
,
na Okroglem; Škrjanče: Škrjančega, na Škrjancem ;
Trnovo: Trnovega, v Trnovem; Krakovo: Krakovega, v Kra
-
kovem
. . .
211.
2.
Mnoga množinska krajna imena ženskega spola delajo
rodilnik na -an, n. pr.
Duplje: iz Dupljan
,
iz Dupelj; Gorje:
iz Gorjan
,
iz Gorij; Vipolže: iz Vipolžan; Vitovlje: iz Vitovljan;
Vrhovlje: iz Vrhovljan
. . .
212.
3.
Množinska krajna imena na -ane, kakor
Goričane
,
Sve­
čane, Poličane
. . .
se sklanjajo tako: 1
.
Goričane
,
2
.
Gorič,
Goričan
,
3.
Goričam
,
Goričanom, 4. Goriče
,
Goričane
, 5.
na
Goričah
,
na Goričanah, 6. z Goričami
.
213.
4.
Pri množinskih krajnih imenih je dobro paziti na spol;
tako so n. pr.
Adlešiči, Kozarji, Lazi, Pirniki, Železniki, Žiri
. . .
mo š k e g a spola ter imajo v rodilniku:
Adlešičev, Kozarjev,
Lazov,
. . .
v mestniku:
v Adlešičik, Kozarjih, Lazih
. . . —
Gorje, Laze, Slape . . .
so ž e n s k e g a spola ter imajo v rodil­
niku: iz
Gorij, Gorjan,
iz
Laz,
iz
Slap
. . .
v mestniku:
v Gorjah, Lazah, Slapah
. . . —
Sela, Selca, Petrina
. .