- 37 —
13.
Kadar v edninskem tožilniku moški ali srednji samostalnik 24
in pridevnik (zaimek) nista v istem stavku in se pridevnik nanaša
na samostalnik v prednjem stavku, tedaj ne delamo razločka med
živimi in neživimi stvarmi, ampak pišemo pridevnikov tožilnik
kakor pri živih bitjih, n. pr.
Veliki zvon smo že prelili
,
s red n jeg a pa šele bomo
. —
Mladina novi svet preveč čisla
,
s ta reg a pa zanemarja.
Veliki travnik smo že zjutraj
pokosili,
m a lega bomo pa nocoj.
Naše seno je že naloženo
,
sosedovega pa še nakladajo.
Nebeško kraljevstvo je podobno
kvasu
,
ka te rega je žena vzela
. . .
B.
St opn j evan j e .
1.
S pripono
š i,
ša ,
še
delajo primernik:
a)
Vsi enozložni pridevniki na b, p, n. pr.
247.
ljub: ljub-Ši , ljub-ša
,
ljub-še;
slab: slab-ši, slab-ša, slab-še;
lep: lep-ši, lep-ša
,
lep-še.
b)
Vsi pridevniki s končnikom d. Za samoglasnikom se 248.
d
izpreminja v j, za soglasnikom se pa izpahuje, n. pr.
hud: huj-ši, huj-ša, huj-še;
mlad: mlaj-ši, mlaj-ša,
mlaj-še;
grd: gr-ši, gr-ša, gr-še;
trd: tr-ši, tr-ša, tr-še.
slad-ek: slaj-ši,
slaj-ša, slaj-še;
red-ek : rej-ši,
rej-ša,
rej-še.
2.
S pripono
j j i
(
iz
j i j ), j j a ,
j j e
delajo primernik:
a)
Vsi enozložni pridevniki na goltnike k,
g,
h, ki se 249.
(
po pravilu 53) pretapljajo v c, ž, š, n. pr.
j a k : jač-ji,
ja č-ja,
jač-je
iz
jak-jji .
. .
drag: draž -ji,
draž-ja, draž-je;
p lah : plaš-ji
,
plaš-ja,
plaš-je ;
leg-ak: laž -ji,
laž -ja,
laž-je ;
meh-ak
(
ieblo
mek): meč-ji,
meč~ja,
meč-je.
b)
Vsi pridevniki na sičnika z, s, ki se (po pravilu 58)250.
pretapljata v šumnika ž, š, n. pr.