Peta vrsta. — 1. r a z r e d :
dela-.
Gledati
ima v velelniku navadno
glej
,
pa tudi
gledi
od 381.
glagola
gledim
(
po pravilu 364), n. pr. Pogledi solnca nebeškega
kras! — Levstik.
2.
r a z r e d :
ora,-; ori-e-: o r je - .
a)
V sedanjiku nastopa jotacija po pravilih 51—73. Pred 382.
osnovnim zlogom
-
je
se topijo soglasniki, ki stoje pred njim,
tako kakor pri trpnopreteklem deležniku IV. vrste (glej pra­
vila 369—373):
a) Jezikovca
l, r
dajeta
lj, rj,
n. pr.
383.
b)
Glagoli
kla-ti, pla-ti, stla-ti
,
pra-ti
mto eincmber reifjeit, 38
imajo
koljem
,
poljem
,
steljem, porjem.
koli-em: koljem ;
ori-em: orjem.
Poslati
ima (po pravilu 93, 378):
posli-em: pošljem.
P) Zobnik
d
izpada pred
j, tj
pa daje c, n. pr.
384.
385.
meti-em: mečem.
T) Goltniki
k (sk), g
,
h
dajo č
(
šč), ž, š,
n. pr.
386.
skaki-em: skačem ;
iski-em: iščem ;
lagi-em: lažem;
dihi-em: dišem.
a) Ustniki
p, b
,
v, m
dajo z
i: p lj
,
blj, vlj
,
mlj,
n. pr.
387.
kopi-em: kopljem ;
gibi-em: gibljem ;
devi-em: devljem ;
dremi-em: dremljem
.
e) Sičniki c,
z, s
dajo
č,
ž ,
š,
n. pr.
388.
klici-em : kličem ;
mazi-em: mažem ;
brisi-em: brišem.
c)
Glagol
peljati
ima
peljem
in
peljam
po V. 1.
4*
390.