- 53 -
zadostovati
. . .
so popolnoma pravilni i z ime n s k i glagoli;
kaz-
njevati, skupljevati, zadoščevati
. . .
pa so tudi pravilni iz gla­
gol s ki glagoli.
č)
Mnogo glagolov VI. vrste ima vzporedne oblike tudi 402.
v V. vrsti z istim pomenom. V takšnih primerih je pravilneje
pisati obliko V., nego VI. vrste; tako n. pr. so glagoli, kakor:
izvažati: izvažam, nadomeščati: nadomeščam; naznanjati: na­
znanjam; pokušati: pokušam; pozabljati: pozabljam ; urejati:
urejam
. . .
pravilnejši in v knjižni slovenščini navadnejši nego
:
izvaževati: izvažujem; nadomestovati: nadomestujem; naznanje
-
va ti: naznanjujem; pokuševati: pokušujem; pozabljevati: po
-
zabljujem; urejevati: urejujem
. . .
C. S p r e g a t e v b r e z o s n o v n e g a s a m o g l a s n i k a .
1.
Glagoli
dad-, ved-, jed-, gred-
in
bod-
imajo v tretji 403.
množinski osebi sedanjikovi
:
dade, dado
in
dajo ; vedo ; jedo;
gredo ; bodo
.
2.
Vedeti
ima v velelniku
vedi;
njegove sestave imajo 404.
časih
vedi: izvedi, ovedi, zavedi se!
časih
ve j: povej,
prepovej
,
zapovej!
3.
Z glagolom
biti
so sestavljeni:
pobiti
cin roenig uerbleiben, 405.
dobiti, iznebiti se, prebiti, zabiti
in
pozabiti
. —
Glagol
pobiti
se rabi samo v velelniku, n. pr.
Pobodi malo pri nas!
SBIeibc
cin roenig bet uns
!
Glagola
zabiti
in
pozabiti
se spregata
samo po IV. vrsti
:
zabim, pozabim
. —
Glagoli
dobiti, iznebiti
in
prebiti
pa imajo
:
dobim, dobom, dobodem ; iznebim, iznebom,
iznebodem ; prebijem
,
prebom, prebodem
.
4.
Napačno je
izgubom
namesto
izgubim.
406.