— 56 —
419.
Napačne so oblike
:
gospodičina, sestricina, cesaričina
,
kraljičina
. ..
ki se tolikrat bero in pišejo.
420.
Napačno je tudi pisati
Postojina
,
Prečina
,
Racina
. . .
nam. pravilnega
Postojna Prečna, Račna
. ..
421.
6.
Pripona -ija je ponarejena po nemški priponi ei ali itali­
janski i a ; zatorej se je je kolikor moči ogibati. Samostalnike,
kakor:
davkarija, gornija
,
namestnija, oblastnija, sodnija .
. .
pravilneje izražamo z besedami:
davčni urad, rudarski urad
,
namestništvo
,
oblastvo, sodišče
. . .
422.
7.
S pripono -ica se delajo manjšalni ženski samostalniki,
n. pr.
hiša: hišica; mati: mačica
,
matica; dekla: deklica;
jelka: jelčica; kaplja: kapljica; izba: izbica; ptica: ptičica;
smreka: smrečica
. . .
Zaradi mehčanja goltnikov in sičnikov glej pravilo 78—80.
423.
Samostalniki, ki v edninskem rodilniku naglašajo korenski
zlog ali pa končnico, imajo tudi po dve manjšalni obliki, n. pr.
glava,
rod.
glave, glave: glavica, glavica; cerkev
rod.
cerkve,
cerkve: cerkvica, cerkvica; megla
rod.
megle, megle: meglica
,
meglica .
. .
Toda
steza: stezica.
424.
Ženski samostalniki na soglasnik delajo manjšalne oblike
s pripono -c a n. pr. luč:
lučca; stvar: stvarca; žival: živalca;
pesem: pesemca
(
od
pesem)
in
pesmica
(
od
pesma) .
. .
Toda
klop:
klopca
,
klopica; peč: pečca,
pečica
. . .
425.
8.
Pripona -ce dela manjšalne samostalnike srednjega
spola, n. pr.
drevo: drevce; gnezdo: gnezdece; krilo: krilce;
mesto: mestece; meso: mesce; pismo: pisemce; steblo: stebelce;
vino: vince
. . .
426.
Napačne so oblike, kakor:
gnezdice, mestice
,
pismice
. . .
II. Tvoritev pridevnikov s priponami.
427.
1.
S pripono -in, -ina, -ino se delajo svojilni pridevniki od
ženskih samostalnikov, ki pomenijo določne ženske osebe in žive
stvari, n. pr.
mati: materin; sestra: sestrin; Meta: Metin;
Vida: Vidin; mravlja: mravljin; riba: ribin
. . .
428.
Napačno je zatorej pisati:
družbin odbor, hišina vrata, breskvin cvet,
lipino cvetje, poštino poslopje, vladin ukaz, stavbin voditelj, vežin