- 61 -
b)
dokončatev ali dovršitev kakega dejanja ali premembo 45
stanja n. pr.
ubiti, udariti, udomačiti se, ugasniti, ugledati,
uloviti, umiti, umreti, uboj, ujeda, umor
. . .
5.
Predlog v- etn, ijinein, lat. in, pomeni kot predpona 458.
devanje ali prestavljanje iz kraja v kraj, zlasti v njegov notranji
del, n. pr.
vbosti, vdeti, vdelati, vdihniti, vliti, vložiti, vpeljati,
vpisati, vsiliti, vtekniti, vtisniti; vhod, vkraj, vkup, vnemar, vmes,
vnet, vprega, vprek, vstop, vstran, vedno
. . .
Kadar za predpono v- stoji tudi v, tedaj pišemo predpono 459.
z b, n. pr.
uvesti, uvod, uvoz, uvrstiti
. . .
namesto
vvesti, vvod,
vvoz, vvrstiti
. . . —
Dotične besede glej v pravilu 87.
Primeri naslednje besede:
ubiti
erfdjlagett,
vbiti
eitt= 460.
fdjlagett; —
ubosti
etnen S ttd) oetfe^en,
vbosti
htneinftecf)en; —
udelati
juridjten,
vdelati
einfaffett; —
ugrizniti
abbeijjert,
vgriz-
niti
ijtneinbetfeen; —
ugnati
roegtteiben, uberroaittgen,
vgnati
ijiiteintretben; —
ukuhati se
durch) iroa)en att Untfang oetlieten,
vkuhati
einfocijen; —
ulomiti
abbredjett,
vlomiti
etnbtedjert; —
usekati
abl)auen,
vsekati
etnljauen; —
ustaviti
pnt Stegen bringett,
vstaviti
einfefcen, einfugen; —
ušteti se
fictj verjaljlen,
všteti
eittjaljlen . . .
Glej slovar!
6.
Predlog vz-, empor, auf, ijittauf, kot predpona pomeni: 461.
a)
premikanje navzgor, n. pr.
vzdigniti, vzhajati, zrasti
(
vz-rasti), vstati (vz-stati) .
. .;
b)
začetek premikanja, n. pr.
shoditi (vzhoditi),
skobacati
462.
(
vzkobacati), zdirjati (vzdirjati), steči (vzteči) .
. .
Polna oblika te predpone se je navadno obrusila, in ž njo sestavljene
463.
besede se začenjajo zdaj večinoma
z
s ali z. Glej pravilo 134.
Ohranila pa se je polna oblika vz- še v besedah, ki so naštete v pra­
vilih 135 in 136 in v slovarju.
V. Kako obrazimo tuja imena.
I.
Z mnogovrstnimi znanstvi, s trgovino, s cerkvenimi in 46
državnimi uredbami smo sprejeli v naš jezik z novimi pojmi tudi
mnogo tujih besed, ki jih ne kaže vselej sloveniti, tudi ko bi
nam bilo to mogoče, ker tuja beseda večkrat določneje zazna-