- 63 -
2.
Slovenščina ne trpi podvo j en i h soglasnikov, zatorej 470.
piše v tujih besedah samo po enega, n. pr.
Apollon: Apolon;
Gallia: Galija; Hanno: Hanon; Messana: Mešana; Pannonia:
Panonija
. . .
3.
Za tuje glasnike ch, ph, q(u), rh, th, x, y piše 471.
slovenščina v tujih besedah k ali h, f, k(v), r, t, ks, i, n. pr.
Christus: Kristus; Chilon: Hilon; geographia: geografija;
Phosphor: fosfor; Carrhae; Kare; Pythia: Pitija; Xerxes:
Kserks; Triphglia: Trifilija
. . .
Glej pravilo 6.
4.
Grški z piše slovenščina z z, n. pr.
zephgros: zefir;V12.
Zoroastres: Zoroaster; Zoe: Zoa
. . .
5.
Latinski C (c) se piše pred
e, i, y
s C (c), v drugih 473.
primerih pa s K (k), n. pr.
Celeia: Celeja; Cercina: Cercina;
Cicero: Ciceron; Cyrus: Cir; Cato: Katon; Claudius :Klavdij
. . .
II.
O pisavi g r š k i h in l a t i n s k i h lastnih imen veljajo
nastopna pravila:
1.
Moška in ženska grška in latinska imena na a ohranijo 474,
v slovenščini svojo končnico, n. pr.
Antigona: Antigona ; Elektra:
Elektra ; Kleopatra: Kleopatra; Medea: Medeja; Aegina:
Egina; Agrippa: Agripa; Cinna: Cina; Publicola: Publikola;
Alba: Alba; Creta: Kreta; Troia: Troja; Zama: Zama
. . .
2.
Ženska grška imena na e izpreminjajo e v a, n. pr. 475.
Andromache: Andromaha; Athene: Atena; Euridike: Evridika;
Niobe: Nioba; Penelope: Penelopa ; Barke: Barka ; Bukephale:
Bukefala; Ithome: Itoma; Phyle: Fila; Sinope: Sinopa
. . .
3.
Moška lastna imena na -as (s soglasnikom pred -as), 476.
na -ias, -yas odpahujejo s v končnici, n. pr.
Amyntas: Aminta;
Aristagoras: Aristagora; Eurothas: Evrota; Leonidas: Leonida;
Lukas: Luka; Pelopidas: Pelopida;
Archias: Arhija;
Chabrias: Habrija; Jeremias: Jeremija; Kallias: Kalija;
Mathias: Matija; Marsgas: Marzija
. . .
Thomas
ima navadno
Tomaž
poleg
Toma
,
evangelist
Lucas
477.
pa
Lukež
.
4.
Lastna imena na es, os, us, um odpahujejo to končnico; 478.
kadar se potem na koncu pokažeta po dva soglasnika, ki nista