- 07 —
drama: drama
(
ženskega spola); —
adjutum, datum, faktum
,
fokus, globus
,
penzum, status
. . .
so ohranili svojo latinsko
končnico . . .
16.
Vobče je končno opomniti, da je najbolje, ako staro-495.
dobna imena v imenova l n i ku ohranijo tudi v slovenščini
svojo grško ali latinsko končnico,- kadar je po naših glasovnih
pravilih to sploh dopustno; treba je le, da se po o s t a l i h
sklonih uravnajo po pravilih našega jezika, n. pr.
Im.
Gaius Julius, Plato, Aias, Salamis,
rod.
Gaja Julija, Platona, Ajanta, Salamine
daj.
Gaju Juliju, Platonu, Ajantu, Salamini . . .
III.
O pisavi nemš k i h lastnih imen veljajo nastopna
pravila :
1.
Nemška o s ebna imena ostanejo v slovenščini vselej 496.
neizpremenjena ter ohranijo tisto obliko, ki jo imajo v nemščini,
n. pr.
Auerbach, Benedix, Borne, Chamisso, Eichendorff, Frey-
tag, Goethe, Gottschall, Grillparzer, Grimm, Grun, Gutzkow,
Kaltenegger, Lessing, Raupach, Schleiermacher, Schiller, Uhland,
Zschokke
. . .
Rodilnik:
Auerbacha, Benedixa, Borneja, Chamissa, Eichen-
dorffa, Freytaga, Goetheja, Gottschalla, Grillparzerja, Grimma,
Gruna, Gutzkovoa, Kalteneggerja, Lessinga, Raupacha, Schleier­
macherja, Schillerja, Uhlanda, Zschokkeja . . .
2.
Nemška k r a j n a , deže l ska , r ečna in go r s ka imena
pišemo na t r i načine.
a)
Kadar imamo za nemško lastno ime na razpolaganje 49
p o s e bno s l ovan s ko ime, pišemo to, n. pr.
Achen
Cahe,
Auschwitz
Osvetim, Auspitz
Gostopeč, Austerlitz
Slavkov,
Bautzen
Budišin, Berlin
Berolin, Bober
Bobrava, B ohmer-
Wald
Š
umava, Češki les, Brandenburg
Branibor, Bregenz
Bregnica, Breisach
Breze, Brunn
Brno, Brux
Most,
Budweis
Budejevice, Bunzlau
Boleslav, Camenz
Kame­
nica, Coblenz
Koblice, Danzig
Gdansko, Dessau
Desov,
Donau
Dunav
ali
Donava, Dresden
Draždani
,
Eger
Heb,
Eibiswald
Ivnica, Elbe
Laba, Fichtelgebirge
Smrečnice,
Friesach
Breže, Furth
Brod, Glatz
Kladsko, Gleiwitz
5*