— 79 -
Ljudje, ki s i s i j i h izbral, so se m i zdeli pošteni.
Blago,
ki ga vam bomo poslali, bi vas moralo zadovoljiti.
Sena,
č e s e g a
v am j e že kaj posušilo,
n am
prodajte
. . .
3.
Naslonice smejo z a č e n j a t i stavek:
a)
Kadar je glagol 5
sem, si . . .
samostojen glagol, a ne pomožnik, n. pr.
Ali si
moj prijatelj?
Sem tvoj p r i j a t e l j
J e Bog, ki vse
ravna.
So še ljudje na svetu, ki imajo usmiljeno srce.
J e li to resnica ?
b)
Kadar je v v p r a š a l n i h stavkih izpuščena vprašalnica549.
a li,
n. pr.
T e zebe ?
S i ga videl ?
S i se ga že naveličal ? . . .
c)
Kadar je v vz r očn i h stavkih izpuščen veznik
k e r ,
550.
n. pr.
Le hitro pojdi, j e daleč.
Denes ne grem, j e že vre-
pozno.
So li oče doma?
Ni jih, so šli na s e m e n j
Človek se težko spočije poleti, j e prekratka noč pa dela preveč.
Tudi razne druge besede se tako zamolčujejo. Ko dovrši 551.
učenec svoje pisanje, vesel vzklikne:
Sem že spisal!“
ter misli
nalogo, ki jo je imel pisati.
č)
Ne sme pa naslonica stati na prvem mestu, kjer pred 552.
njo ni nič izpuščenega. Vendar beremo v narodnih pesmih jako
mnogo takih primerov:
Se kralj Matjaž oženil je .
. .
J e lunica
svetila
,
in ura polnoč bila . . . Se zjokala Vida je in rekla
. . .
So hlapci moji še hromi
. . .
M u odpisal je Adame . . .
V
navadnem govorjenju bi se to reklo:
Kralj Matjaž se
je oženil .
. .
Lunica je svetila .
. .
Vida se je zjokala
. . .
Moji hlapci so še hromi . . . Adame mu je odpisal . . .
Tudi starejši pesniki imajo dovolj primerov, da stoji 553.
naslonica na prvem mestu, n. pr. Vodnik:
Se sveti na lice
Ko pirh moj škrlat . . . J e Galijan hraber . . . M i brazd'jo
konjiči . . .
Prešeren:
Se kralj in cesarica sta
Že vendar
omečila .
. .
J e znala obljubit, j e znala odreči . . . So brž pri-
drevili se črni oblaki . . . B i spomnil njima zmage večno slavo .. .
Pesniki, narodni kakor učeni, so postavljali naslonice tako
vsled metrične potrebe; poslednji bi s
e
mogli sklicevati na prve
v dokaz, da je to pri nas domače in zatorej opravičeno. Danda­
našnji pa se zlasti učeni pesniki ogibajo takih nepravilnosti.