- 8 —
lehko,
toda:
lahki, lahka, lahko; lažji, lažja, lažje, laglje,
nalahko, prelahek, lajšati;
legati, legal, ležniv, ležnivec,
toda:
laž, leži ; ravan, ravni
. . .
II. Soglasniki so:
21.
1.
Po govo r i l i h , ki posebno sodelujejo med izgovorom:
a)
goltniki..................................
k g
h
b)
nebniki..................................
č ž
š j
c)
s ičn ik i..................................
c z
s
č)
š u m n i k i .............................
d ž
š
d)
z o b n i k a .............................
t
d
.
e)
u stn ik i..................................
p
b v m
f )
je z i č n ik i .............................
l
n r
.
lj
n j
1
22.
2.
Po i z r e k i so soglasniki:
a)
mehki:
c, č, ž , š, j , (lj , n j, r j)
b)
trdi:
b, d, f , g, h, k , l, m , n , p , r , s, t, v, z .
23.3.
Po svoji z vene č no s t i so soglasniki:
a)
nemi . . .
c č f h k P s š t
b)
zveneči . . .
.
|
v .
g b z ž d l m n r j
IV. Premembe na samoglasnikih.
24.
Za pravopis najvažnejše premembe na samoglasnikih so:
I. mehčanje, II. zev, III. krčenje, IV. izpad in odpad, V. vrinek.
25.
I. Mehčanje. Za mehkimi soglasniki(glej pravilo 22, a) se
trdi samoglasniki preminjajo v mehke:
a)
V samostalniško sklonilih
om , om a, ov,
ki dajo
em
em a , ev,
n. pr. s k
raljom: kraljem; pevcoma: pevcema;
mečov: mečev ; nožom, nožoma, nožov: nožem, nožema, nožev . . ;
26.
b)
v edninskem imenovalniku srednjih samostalnikov in pri­
devnikov, kjer se
o
izpreminja v c, n. pr. iz
cvetočo lico,
sinjo morjo. .
.
nastane
cvetoče lice, sinje morje
. . .
;