- 81 -
Zemljo naj Slovan obhodi,
-"
Koderkoli pot ga vodi
,
On po tebi hrepeni
,
Oj, slovanska pesem ti !
3.
Prvo besedo v c e l o t n e m s t a v k u , n. pr.
559.
Snaga je Bogu in ljudem draga.
Ne neha beračiti,
komur se palica v rokah ogreje
. . .
4.
Prvo besedo za p i k o , ki stoji
a)
na koncu nadpisa ali naslova.
Cvet in sad. Povest.
560.
Spisal Jožef Jurčič
. —
Krst pri Savici
.
Povest v verzih.
Veseli dan ali Matiček se ženi. Komedija v petih delih .
.
b)
na koncu stavka, n. pr.
Modri se uči od drugega. Kdor
56
i.
se ničesar ne nauči iz tuje nesreče
,
ta ni moder.
5.
Prvo besedo v d o b e s e d n e m a l i p r e m e m 562.
g o v o r u za dvopičjem (:) in med narekajem („
“),
n. pr.
Sveto pismo pravi: „Nespametnež je rekel v svojem srcu
,
da
ni Boga.“
Kadar se po dvopičju ne začenja pravi dobesedni ali premi 563.
govor, tedaj prve besede za dvopičjem ni pisati z veliko začet­
nico, razen če bi jo zahtevala druga pravila (št. 558, 572), n. pr.
Povsod je
,
mora biti p rva : mati !
lz gredic je postala njiva
,
in namesto tulipanov in narcisov
,
namesto balzamin in georgin
so posadili mati drago amerikansko zelišče: krompir
. —
Izročili
so mi izpričevalo
,
da nisem sposoben za vojaški stan: moje
najslabše izpričevalo
. —
Ugibal sem
,
kako naj bi se kaznoval
ta mož: ali pred političnim
,
ali pred sodnim oblastvom.
Toda pisati je:
Najslavnejši naši učenjaki so : Valvazor
,
Vega,
Kopitar
,
Miklošič
. —
Bog se vas usmili ubogi ljudje:
Gorijo vam vaši domovi!
Kadar je stavek med narekajem samo del celotnega stavka 564
in se ta po vgozdenem uvodnem stavku nadaljuje, tedaj se prva
beseda v nadaljevanju ne piše z veliko začetnico, razen če bi
to zahtevalo kako drugo pravilo, n. pr.
Saj res“, pravi cesar
,
Slovenski pravopis.
6