31
Kratice.
Najbolj navadne kratice so:
bl.
(
blaženi, blažena)
cg
(
centigram)
cl
(
centiliter)
cm
(
centimeter)
č.
(
častiti, častita)
č. g.
(
častiti gospod), č
.
s.
(
častita sestra)
dr.
(
doktor), Dr. I. U. (doc-
tor iurisutriusque, doktor
obojega prava); Dr. M. U.
(
d. medicinae universae,
d. vsega zdravilstva)
ex offo
(
= ex officio), urad­
no, službeno
f
ol.
(
folio, v obliki pole)
f
r.
(
frater, brat)
gl.
(
glej)
g
(
gram)
h. š.
(
hišna številka)
ha
(
nektar)
hl
(
hektoliter)
I. I.
(
ime in priimek)
i. dr.
(
in drugo)
kr.
(
kraljevski)
km
(
kilometer)
l
(
liter)
l. l.
(
lanskega leta)
L. S.
(
loco sigilli, na mestu
pečata)
m (meter)
mg
(
miligram)
μm (miriameter)
m. m. (minulega meseca)
m. p. (manu p ropria, s
svojo roko)
nam.
(
namesto)
n. n. m.
(
na navedenem
mestu)
n. pr.
(
na primer)
o. (oče, pri redovnih ime­
nih)
p.
(
pater, oče, pri redovnih
imenih)
p. n.
(
po lnronaslovno, s pol­
nim naslovom)
po Kr.
(
r.) (po Kristusu,
po Kr. ro jstvu)
pr. Kr.
(
r.) p red Kristusom,
pred Kr: rojstvom)
prim.
(
primerj aj)
prof.
(
profesor, predavatelj)
P. S.
(
postseriptum. pripis)
q
(
metrski stot)
r. t.
(
ravno tam)
s l
(
slavni, slavna)
sl.
(
sledeč, sledeča stran)
s.
r. (svojeročno)
str.
(
stran)
sv.
(
sveti, sveta, sveto)
št.
(
šent), Š
t.
(
Šent)
št.
(
številka)
t. j.
(
to je)
t. l.
(
tega leta)
t. m.
(
tega meseca)
t
(
tona, 1000 kg)
všt.
(
vštevši)