32
Slovar.
Opazke.
1.
Številke, ki stoje za besedo, kažejo na pra­
vila v prvem delu knjige.
2.
Besede, ki so zaznamenovane s križem (†),
se ne smejo rabiti. Posebno se je ogibati besed in
rečenic tujega (nemškega, francoskega in italijan­
skega) izvora. Pri latinskih in grških besedah so
pristavljeni slovenski izrazi; kjer imamo dobre
slovenske besede, se izogibajmo tudi latinskih
in grških tujk!
3.
Kratice pomenijo:
angl.
= a n g leški
pren. =
v prenese­
del.
= deležnik
nem po­
dv.
= dvojina
menu
edn.
= ednin a
prepr.
= preprosta
fr.
= francosko
raba
germ.
= germanska
prid.
= pridevnik
posebnost
prisl.
= prislov
gl.
= glagol
rod.
= rodilnik
it .
= italijansko
rom.
= romanska
madž.
= madžarsko
posebnost;
m.
=
moški spol
romanske­
mn. =
množina
ga izvora
nem.
= nemškega
sam.
= samostalnik
izvora
sr.
= srednji spol
tož.
= tožilnik
ž.
= ženski spol