8.
III
Bog
in imena, ki jih rabimo o Bogu, n. pr.
Gospod,
Stvarnik, Oče
,
Sin, sv. Duh, sv. Trojica, sv.RešnjeTelo, Tolažnik,
Jagnje božje, Vsemogočni, Vsevedni, Križani.
Prav tako pi­
šemo imena, ki jih rabimo o Mariji, n. pr. sv.
Devica
,
sv. Mati,
Mati božja, Bogorodica
,
Brezmadežna.
Op omb a . Z veliko začetnico pišemo ta imena le tedaj,
kadar se rabijo kot lastna imena, n. pr.
Stvarnik,
toda:
Bog
je stvarnik; Mati božja,
toda:
Marija je mati božja; Tolažnik,
toda:
sv. Duh je tolažnik.
9.
IV.
Svojilni pridevniki,
ki so narejeni od
osebnih
lastnih imen, n. pr.
Meško: Meškov,-a,
-
o, n. pr.
Meškove čr­
tice; Cankar: Cankarjev
,
-
a,
-
o, n. pr.
Cankarjev jezik; Gospod:
Gospodov dan
,
Gospodnje ime, Marijin praznik;
enako:
Zvon
(
list),
Zvonov urednik. Dom in svet
(
list),
Dominsvetovi sotrud-
niki;
dalje tudi:
Zvonovci, Dominsvetovci, Vajevci
,
Čbeličarji
.
Sem spadajo samostalniško rabljeni svojilni pridevniki in
iz njih narejene izvedenke, ki pomenijo
godove
in
praznike,
n pr.
Šmaren
(
nastalo iz
šent Marijin
dan, god, praznik),
Veliki Šmaren
,
Mali Šmaren; Duhovo
(
praznik
sv.
Duha),
Telovo
(
praznik sv. Telesa),
Jurjevo, Gregorjevo; Gospojnica
(
Šmaren), Velika Gospojnica, Mala Gospojnica.
O p o m b a . Pridevniki osebnih imen, ki niso svojilni, se
pišejo z malo začetnico, n. pr.
Cankar: cankarski, cankarjan­
ski
in pr. jezik, t. j. jezik, ki je podoben Cankarjevemu);
Salomon: salomonska modrost, Drakon: drakonske postave;
Danaide: danaidsko delo.
10.
Pridevniki, narejeni iz
stvarnik
lastnih imen (ne oseb­
nih), se pišejo z malo začetnico, n. pr.
Jugoslavija: jugoslovan­
ski,
n. pr.
jugoslovanska država, jugoslovanski kralj, jugoslo­
vanske reke; Ljubljana: ljubljanski,
n. pr.
ljubljanska občina,
ljubljansko mesto; ljubljanska plinarna; Češkoslovaško: češko­
slovaška republika, češkoslovaška država; Šenklavž
(
v Ljubljani):
šenklavški,
n. pr.
šenklavški zvonik, šenklavška cerkev; Trst:
tržaški,
n. pr
tržaška luka, tržaška cesta
(
toda:
Tržaška cesta
kot ime ceste v Ljubljani);
Sava: savski,
n. pr.
savski breg,
savski valovi, savski pritoki; Triglav: triglavske stene, triglavski
vrh
,
triglavske rože, triglavska pot; Francija: francoska repu
-
blika, francoska revolucija; Niagara: niagarski slap.
X