Op omb a . Primeri, v katerih bi bila pisava z malo črko
n e r a z u m l j i v a ali d v o umn a , se smejo pisati z veliko
začetnico, n. pr.
Vaški prebivalci
(
t. j. prebivalci kraja
Vače);
Gorski cerkovnik (Gora
pri Sodražici).
K lastnim imenom ne prištevamo imen za s tro k o v n e 11.
p o jm e , zato jih pišemo z malo začetnico.
Taka imena so:
a)
Imena za g o d o v e , p r a z n i k e , l e t n e č a s e itd.,
n. pr.
božič, sv. večer ( sveti večer), sv. dan (sveti dan), tepežni
dan (pametiva), svečnica, pust, pepelnica, sredozimci, tihi teden,
cvetna nedelja
,
veliki ponedeljek, veliki torek
itd.,
velika nedelja;
vizem
,
velikonočni ponedeljek, bela nedelja, križev teden
,
bin­
košti
itd.
Primeri, v katerih bi bila pisava z malo začetnico d v o ­
umna , se smejo pisati z veliko, n. pr.
Božič, Novo leto, Ve­
lika noč, Vsi sveti, štirideset mučencev.
b)
Imena za r e d o v e , v e r s k e d r u ž b e itd., n. pr.
misijonarji
(
misijonska družba),
usmiljenke, usmiljeni bratje
,
jezuit, frančiškan, benediktinec, luteranec
(
pripadnik Lutrov),
ilirec
(
pripadnik ilirskega gibanja).
c)
Imena za bajeslovne predmete in osebe, n. pr.
vile
,
rojenice, sojenice, povodni mož, morska deklica, vedomec
,
de­
veta dežela;
dalje:
deseti brat, desetnica.
č)
Razni strokovni izrazi, n. pr.
sv. pismo
,
novi zakon,
evangelij
,
slovenstvo, slovanstvo; križarske vojske, sedemletna
vojna, pariški mir, vzhodno vprašanje
,
francoska revolucija,
ilirsko gibanje, narodna skupščina, dravska banovina
,
bano­
vinski svet, ministrstvo prosvete, vseučiliški svet.
V. V znamenje s p o š to v a n j a se pišejo z veliko začetnico: 12.
1.
osebni in svojilni zaimek
Vi, Vas, Vam
itd.,
Vaš, Vaša,
Vaše
,
Ti, Tvoj v pismih in dopisih.
2.
osebni in svojilni zaimek
Ti, Tvoj
v ogovorih na Boga
In Marijo, n pr.
Takrat, Oče, Ti pri meni stoj, Ti me v rajski
dom pokliči Svoj.
.1
naslovi najvišjih oseb:
Vaše kraljevo Veličanstvo! Vaša
Svetost!
Tako se pišejo tudi priimki za t r e t j o osebo:
Nje-
govo Veličanstvo kralj Peter II.
Njegova Svetost papež Pij XI
XI