jurist
kafra
ka ž. (ime rastline, ki ra­
ste o sv. Juriju); j ur, jurja
m., bankovec za 1000 din
jurist, -a m., pravoznanec,
pravoslov e c ;
jurističen,
-
čna, -o, praven, po pravu
se ravnajoč
jurski, -a, -o, n. pr. jurska
tvorba; jurski apnenec
jury
(
žu ri )
ž., razsodišče
Justinijan, -a m. (bizantinski
cesar)
jutri, do jutri, jutri zjutraj;
jutrišnji, -a, -e; po j utriš-
njem, pojutrišnji, -a, -e
k predl.; pred k in g se piše
h: h kovaču, h glavarju;
napačno je: iti k počitku,
leči k pokoju — grem po­
čivat; ležem spat, počivat;
na srečo (ne: k sreči), k
se v govoru vedno veže z
začetnim zlogom naslednje
besede in se pri tem iz-
preminja v g in h (pred
samoglasniki vedno k)
kabaret, -a m.
kabel
(
kabəl),
-
bla m., prek-
morska brzojavna žica
kab el -bla m. škaf
(
kabəu
,
-
bla)
kabinet, -a m., 1. soba, 2.
vlada, 3. zbirka, n. pr. na­
ravoslovna zbirka; kabine-
ten, -tna, -o,
i l
pr. kabi-
netno pismo, t. j. pismo iz
vladarske sobe
kača ž.; prid. kačji, -a, -e;
kačjak, -a m. (kačji pastir)
jutro, -a s.; jutranji, -a, -e in
jiutrnji, -a, -e (
zjutranji,
t. j. čas od jutra do
p o l­
dne)
;
j utranjica ž.; J utro-
vo, -ega; v J utrovi deželi,
na J utrovem ( = Vzhod)
juvelir, -ja m., dragotinar
južen, -žna, -o; južen sneg;
južni veter; južni tečaj:
južnotečajn i; južni Slova­
ni: jiužnoslovanski; Južna
Amerika:
j užnoameriške
države
južina ž., opoldansko kosilo;
j užinati, -am
kad, -i ž.; v kadi
kadar veznik; kadar koli, ka­
dar si bodi
kadenca ž.; kadenčen,-čna,-o
kadet, -a m. vojaški gojenec;
prid. kadeten, -tna, -o; ka-
detski, -a, -o
kadi, -ija m. turški sodnik
kadilec, -lca m.
(
kadiləc
,
ka­
dilca)
kadilka ž.
(
kadilka)
kadilen, -lna, -o
(
kadilən,
-
lna);
kadilnica ž.
(
kadilni­
ca);
kadilnik, -a m.
(
kadil
-
nik)
kadilo, -a s.
kaditi, -im
(
kaditi
in
kadit)
kadrilja ž., četvorka
kadulja ž. (rastlina)
kadunja ž. (nečke);
nav.
množ.; manjš. kadunjice;
kadunjast, -a, -o
kafra ž.; prid. kafrn, -a, -o,
n. pr. kafrai cvet; kafro-
vec, -vca m. (kafrni cvet)
88