s češko končnico
-
cky
(
n. pr. Palacky), poljsko končnico
-
cki
(
n. pr. Krasicki) in
-
ski
(
Pilsudski), rusko končnico -
ski
(
n. pr.
Dostojevski) sklanjamo po zgledu slov.
Koseski,
tedaj: Palacky,
Palackega; Krasicki, Krasickega; Dostojevski, Dostojevskega
itd. Ruska imena na
-
oj
in
-
ov
(
prvotno pridevnik, n. pr. Tolstoj,
Gorčakov) sklanjamo kakor slov. samostalnike, n. pr. Tolstoj,
Tolstoja,Tolstoju; Trubeckoj; Gorčakov, Gorčakova, Gorčakovu;
Čehov, Čehova itd.; pridevniki imen na
-
ov
imajo končnico
-
ovlji, -ovija, -ovije
,
n. pr.
Čehovlje črtice
.
3.
S t a r o k l a s i č n a (grška in latinska) imena pišemo v 17.
slov. obliki, sklanjamo pa jih po osnovi, ki jo imajo v grškem
ali latinskem jeziku.
a)
Če imajo v vseh sklonih i s t o o s n o v o , jih sklanjamo
po zgledu slov. osnov, n. pr.
Troja, Troje, Troji
itd.;
Atene,
Aten, Atenam; Tebe, Teb, Tebam; Delfi, Delfov, Delfom; Levktra,
Levkter, Levktrom
(
množinska imena).
b)
Če imajo v odvisnih sklonih d r u g a č n o o s n o v o
kot v imenovalniku, pridržimo t u j o osnovo, n. pr.
Stiks,
rod.
Stiga; Lahes, Laheta; Ksenofon, Ksenofonta; Ajas, Ajanta;
Herakles, Herakleja; Ares, Areja; Tetis, Tetide; Laokoon, Lao
-
koonta;
l a t i n s k a i m e n a :
Cicero, Cicerona; Kato
,
Katona;
Ceres, Cerere; Juno, Junone; Mecenas, Mecenata;
dalje:
Sapfo,
rod.
Sapfe,
prid.
Sapfin,
-
ina, -ino; Alekto,
rod.
Alekte; Leto,
rod.
Lete
.
V
i m e n o v a l n i k u ednine so bolj znana imena tuje
končnice odpahnila, n. pr.
Homer
(
gr. Homeros),
Livij
(
lat
Livius),
Ovid
(
lat. Ovidius),
Sokrat
(
gr. Sokrates),
Orest
(
gr.
Orestes),
Herodot
(
gr. Herodotos) itd.
4.
Lastna imena d r u g i h j e z i k o v pišemo v nespreme- 18.
njeni obliki. Sklanjatev se ravna v pisavi po tuji p i s n i osnovi,
v izreki pa po tuji f o n e t i č n i (glasovni) osnovi, n. pr.
Des­
cartes,
rod.
Descartesa,
svoj. prid.
Descartesov
(
izg.: dekart,
dekarta, dekartov);
Calais
,
rod.
Calaisa,
prid.
calaiski
(
izg.:
kale, kaleja, kalejski);
Diderot,
rod.
Diderota,
prid.
Diderotov
izg.
:
didro, didroja, didrojev)
Glade sklanjatve pomni:
a)
V odvisnih sklonih odpahujemo n emi
-
e-,
razen v pri-
marili, kjer označuje izreko spred stoječega soglasnika. Zgledi:
XIII