liki
liki veznik
(
=
kakor); leti
liki ptič; napačno z daj.:
sodrga je navalila liki obla­
kom kobilic (prav: liki
oblaki) na hišo
liktor, -ja m., služabnik sta­
rorimskih oblastnikov
likvidirati, -am, ugotoviti, po­
ravnati; likvidacija ž., ugo­
tovitev
lilija ž.; prid. lilijev, -a, -o;
lilijen, -jna, -o
limanice ž.; na limanico (-e)
uloviti
limona ž.; prid. limonov, -a,
-
o; limonovec, -vca m.
lineal, -a m., ravnilo; linea-
ren, -rna, -o, črtast
lingvist, -a m., jezikoslovec;
lingvistika ž., jezikoslovje
linija ž., ravna črta; linirati,
-
am, črtati, črte delati
Linne, rod. Linneja; svoj.
prid. Linnejev, -a, -o
lintvern, -a m.
lipa ž.; lipov, -a, -o; drži se
kakor lipov bog; lipovec,
-
vca m.; lipovma ž.; li-
povka ž.
Liptov, -a m.; liptovski sir
lira ž.; lirik, -a m.; lirika
ž.; liričen, -čna, -o = lir­
ski, -a, -o; lirično-epičen;
liričnost, -i ž.
lisec, -sca m.; lišček, -ščka
m.
lisica ž.; prid. lisičji, -a, -e;
lisičje zvit; manj. lisička
ž.; lisjak, -a m.
Lisieux
(
lizjo
),
rod. Lisieuxa
(
lizjoja )
;
lisieuxski
(
lizjojski)
lista ž., pola, izkaz, seznam
ltšp, -a m.; lišpati, -am; li-
španje, -a s.; lišpav, -a, -o;
hšpavec, -vca m.; lišpavka
(
lišpav človek); lišpalen,
-
lna, -o, n. pr. lišpalno bla­
go, orodje itd
(-
pal-)
liter, -tra m.; litrski, -a, -o;
litrska steklenica
literatura ž., slovstvo, knji­
ževnost; literaren, -rna, -o,
slovstven, književen; lite-
rat, -a m., slovstvenik,
književnik
liturgija ž., cerkveni obredi;
liturgika ž., nauk o litur­
g iji; liturgičen, -čna, -o,
kar zadeva liturgiko
Litva ž.; litovski, -a, -o
liv, -a m.; livek, -vka m.;
Hvnik, -a m. — lij, lijak
Livij, -a m.; Livijev, -a, -o
livreja ž., služabniška uni­
forma; livriran, -a, -o
lizati (pog.
lizat),
-
žem; liza-
nje, -a s.; lizav, -a, -o; li-
zavec, -vca m.; lizavka ž.;
lizavt, -a m.; lizun, -a m.;
lizunski, -a, -o
Lizbona ž.
ljub, -a, -o in ljubo; ljubo­
sumen, -mna, -o; ljubo­
sumnost, -i ž.; ljubek, -bka,
-
o; ljubkati, -am
ljubav, -i ž.; ljubaven, -vna, -o
Ljubelj, -elja m.; na Ljubelju,
pod Ljubeljem
ljubezen, -zni ž.; ljubezenski,
-
a, -o; ljubezniv, -iva, -o;
ljubeznivost, -i ž.
ljubiti (pog.
ljubit),
-
im;
ljubljen, -ena, -o; ljublje­
nec, -nca m.; ljubljenka z.;
ljubec, -bca m.; ljubitelji,
-
elja m.
ljubiti
8
l i s