Ljubljana ž.; ljubljanski, -a,
-
o, ti. pr. ljubljansko me­
sto, ljubljanska
občina;
ljubljanske ulice; Ljubljan­
sko polje
Ljubljanica ž.; Ljubljaničin,
-
ina, -o, n. pr. Ljubljani-
čini pritoki
Ljudevit, -a m.
ljudje rod. ljudi m. množ.;
ljudem, ljudi, ljudeh, ljud­
mi
ljudo- v sestavi, n.
pr.
ljudo-
mil
(-
mil)
(
samost, in prid.);
ljudomrzen, -zna, -o; lju-
domrznost, -i ž.; ljudože-
rec, -rca m.; ljudožerski,
-
a, -o
ljudski, -a, -o; ljudski strah,
ljudska drhal
ljudstvo, -a s.; manjš. ljud-
stevce
(
stavce),
-
a s.; ljud-
stven, -ena, -o
(
stv ən );
množ. ljudstva, rod. -stev
ljuljka ž.; prid. ljuljčen, -čna,
-
o
ljut, -a, -o; ljut na koga;
prim. ljutejši, -a, -e; lju-
tost, -i ž.; ljutiti, -im;
(
raz)ljučen, -ena, -o; lju-
tenje, -a s.
lobanja ž.
loboda ž., rastlina
locanja ž., košarica; locnja-
ča ž.
locen, -ena m., lok, krivina;
locnat, -a, -o
Locke
(
lok),
angl. filozof;
rod. Locka, svoj. prid.
Lockov, -a, -o
ločika ž.
ločina ž., verska sekta
ločiti (pog.
lo čit)
, -
im; lo-
čenje, -a s.; ločilen, -lna,
Ljubljana____________________
lomiti
-
o; ločilec, -lca
(-
H-)
m.;
ločljiv, -iva, o; ločljivost,
-
i ž.
ločnica ž.
lodrica ž., sod
log, loga m.; logar, -ja m.;
Logarska dolina
logaritem, -tma m.; logarit-
mičen, -čna, -o = logari­
temski, -a, -o
logika ž., nauk o mišljenju;
l
ogičen,
-
čna, -o, zakonom
logike primeren; logik, -a
m., kdor se ukvarja z lo­
giko
loj, loja in loja, v loju in
loju; lojen, -a, -o; lojnat,
-
a, -o; lojenka ž.
lojalen, -lna, -o, zvest zako­
nom, dolžnostim; lojalnost,
-
i ž.
lojtre ž. množ. (sl. rebrnice);
lojtrnica ž. = lojtrnik, -a
m., voz na lojtre; lojtrski
voz
lok, loka m.; lokostrelec,-lca
m
(-
elca)
Loka; Škofja Loka; Velika
Loka; Mala Loka
lokal, -a m., kraj, prostor;
lokalen, -lna -o, krajeven;
lokalizirati, -am, omejiti
na eno mesto, en kraj; ka­
kemu kraju primerno pri­
rediti
lokav, -ava, -o; lokavost,-i ž.
lokev, -kve in lokva ž.;
manjš. lokvica ž.; prid.
lokven, -a, -o
lokvanj, -anja m.
lomiti (pog.
lomit),
-
im kopje
za kako stvar (po nem.)
sl. boriti se, zavzeti se
za kako stvar
114