maj
maj, -a m., veliki traven;
prid. majski, -a, -o; maj-
nik, -a m. — maj ; prid.
majniški, -a, -o
majati (pog.
maj
at
in
majat
) ,
-
jam, -jem; del. sed. ma-
j ajie; del. pret. majal, -a,
-
o; majav, -ava, -o; maja-
vost, -i ž.
majcen, -a, -o
(-
cən,
-
a);
majcken, -ckena, -ckeno
(-
ckən
,
-
a)
majčken, -č kena, -o; majčke-
nost, -i ž.
(-
čkən-)
majeron, -a m.; majeronov,
-
a, -o
majestetičen, -čna, -o, veliča­
sten
majhen, -hna, -o ima le ne­
določno obliko, n. pr. maj­
hen človek, za majhen de­
nar; majhnič, -a m.; majh-
noet, -i z.
majolika ž.; majolikast, -a,
-
o = majoliki podoben
majoneza ž., vrsta omake
major, -ja m.; majorka ž.,
prid. majorkin, -a, -o
majoriteta ž., večina
majuskula ž., velika črka
mak, maka m.; manjš. ma-
kec, -kca m.; prid. makov,
-
a, -o; makovec, -vca m.;
makovica ž.; makovišče, -a s.
makao m. (papiga); 2. 4. ma-
kaa; 3. 5. makau; 6. z ma-
kaom
makaroni,
-
ov m. množ., te­
stenine
maklen,
-
ena m.; maklenovi-
na ž.
maJksima
ž., geslo, življenj­
sko načelo
Maksimilijan, -a m.
mali
maksimum, rod.
maksima m.;
naivečja množina; maksi­
malen, -lna, -o; maksimi­
rati, -am
makulatura
ž., nepotrebna ti­
skovina; tiskan papir, ki
se rabi le za zavijanje
-
m al
;
odsihmal , dosihmal
( -
mau
in
-
m a l)
mala
ž., samostalniško rab­
ljeni pridevnik, 1. ime za
živali; 2. naziv za otroke,
n. pr. naša mala
malce
(
m alce)
malo; daj
mi malce kruha; še malce
malčeflo,
-
čka m.
(
m a l-)
malenkost,
-
i ž.; malenko-
sten, -stna, -o
malha
ž.; malhar, -ja m.;
malhast, -a, -o
(
m a u-)
mali, -a, -o ima samo določ­
no obliko, n. pr. mali hla­
pec
nižji n.), mala de­
kla (nižja d.); male duri
(
stranske duri); male šole
(
nižje šole); za nedoločno
obliko se rabi m a j h e n ,
n. pr. mali hlapec je maj­
hen; prisl, malo; malo ča­
sa; v malo dneh; z malo
besedami; za malo se mi
zdi; vino je že na malem
(—
ga je malo); po ma­
lem
(
=
malo) piti; malo
po malo; z malim zadovo­
ljen biti; z malimi izjema­
mi; kratko in malo ne;
malo da ni umrl; malo da
ga niso ujeli; skupaj: do­
mala ( domalega) v pome-
nu: skoraj; malone (v po­
menu: skoraj); bil je ma­
lone mrtev; malokdaj, ma-
lokje itd.
117