mali
mali, -ega, -emu samostalni­
ško rabljeni pridevnik; 1.
ime za živali; 2. naziv za
otroke: naš mali; uganka
za naše male; tudi malej,
-
a m.
malica ž., mala južina; ma-
licati, -am
maliček, -čka, -o . = majčken,
-
čkena, -o; maličko; ma-
ličkaji
malik, -ika m.
malikovati, -ujem; malikova-
nje, -a s.; malikovalec, -lca
m.; malikovalstvo, -a s.
(-
VoU-)
malin, -a m. — mlin, -a m.;
malinar, -ja m. — mlinar,
-
ja m.; malinski -a, -o =n
mlinski, -a, -o; malinsko
kolo, malinski hlapec; ma-
linica ž.
malina ž.; malinica ž.; prid.
malinov, -a, -o; malinov
grm; malinovec, -vca m.;
malinj e s.
Malka ž. = Amalija
malo- v sestavi: malobese-
den, -dna, -o; malodobrn,
-
a, -o (malopriden); malo-
j eden, -dna, -o; maloma-
ren, -rna, -o; maloveden,
-
dna, -o; maloveren, ma,
-
o; malovreden, -dna, -o
malo v sestavljenih prislovih,
n. pr.: kratko (in) malo;
kratko (in) malo ne; ni
kratko ni malo ni bil za­
dovoljen; Gregor ni pri­
tegn il malo in dosti ne
'(
Levstik); ne mislim1 ne
malo ne dosti ne (Levst.)
malokateri, -a, -o
malolkdo, malokje, malokdaj
malokje, malokod, malokam
___________________
manjkrat
malokrat
Malta ž. otok; malteški red;
maltežan, -ana m. ud mal­
teškega reda
malta
ž .(m a ifta);
maltar, -ja
m.
maltretirati, -am, trpinčiti,
grdo ravnati 6 kom
mamiti, -im
mandat, -a m., pooblastilo,
polnomočje, naročilo
mandelj, -eljna m.; mandelj-
nov, -a, -o; mandeljnovec,
-
vca m.; mandeljnast, -a,
-
o
mandril, -a m.
manever, -vra m., 1. velike
vojaške vaje; 2. zvijača, n.
pr. volilni manever; mane­
vrirati -am, voditi
manifest, -a m., slovesen raz­
glas (političen); manifesti­
rati, -am, javno pokazati;
manifestacija ž.
manija ž., besnost, strast
manipulirati, -am, ravnati,
opravljati ;
manipulacija
ž., ravnanje, opravljanje
manira ž., 1. navada, prisi-
ljenost; 2. olika, olikano
vedenje; ne ve manire
Maniu rum. državnik; rod.
Mania; prid. Maniov, -a, -o
manj prisl, od malo; nič
manj, tem manj; čim več
tem manj; najmanj, n.
pr. najmanj toliko
manjkati, -am; kruha jim
manjka; m. se, n. pr. manj­
ka se ljudi; pomanjkljiv,
-
iva, -o; pomanjkljivost,
-
i ž.
manjkrat
118