rutko-japonska vojska
(
t. j. vojska med Japonci in Rusi),
fran-
cosko-slovenski slovar; Moravsko-vardarska dolina.
3.
Zaimki in z za imki zloženi pri sl ovi , n. pr. 27.
kolikaj, količkaj, malokdo, malokdaj, marsikdo, vsakdo, vsakteri,
vsaksebi
(
=
narazen),
vsekako, vsekdar, takisto, tostran, onstran,
onkraj, vsepovsod
,
kdorkoli
ali kdor koli.
Narazen
pišemo: kdor si 6odi,
kolikor toliko,
kar moči,
ve,
(
bog) ve,
n. pr. kdo ve
kam; kdo ve kolikokrat,
Bog (bog) vedi, Bog (bog) ga vedi, kar se da
.
Skupaj pišemo: nate, nase,
pome, pote
,
ponjo, ponj, nanj,
vanj, medenj, skozenj, zanje, ponje
itd.
4.
Števniki
in sicer od 11 do 20 ter desetice od 20 do 90,
28.
tedaj:
enajst, dvanajst, trinajst
. . . ,
devetnajst, dvajset, trideset,
štirideset
..
devetdeset; enajsti, dvajseti, trideseti
itd.
Drugi števniki se pišejo
narazen,
n. pr.
ena in dvajset,
pet in dvajset, dve sto, tri sto, dva tisoč.
5.
Prislovi,
n. pr.
brzda, bržčas, bržkone
(
= menda), če- 29.
dalje
,
čezdalje, čimprej, čimdalje, kajpak, kajne, kajneda, malone,
malodane, prejkone, morda, morebiti, seve, seveda, večidel, sem
-
tertja
(
= včasih),
obenem, odsihmal, ravnokar, pravkar, tolikodane
(
=
skoraj);
plašč mu je segal tolikodane do pet.
(
Tavčar.)
Ako imajo posamezni izrazi še svoj pomen, se pišejo
na- 30.
razen ,
n. pr.
okoli in okoli, bolj in bolj, gori in doli, tja in
sem, sem ter tja
(
= tja in nazaj), več
ali manj, prej ali slej,
naprej in naprej, malo po malo
,
zdaj pa zdaj, noč in dan,
dan na dan, tako rekoč, tako zvan, ravno tako, prav tako,
ravno tam; kratko in malo ne, malo in dosti ne, prav za prav.
6.
Predlogi,
n. pr.
izmed, iznad, izpod, izpred, izza.
31.
Če izrazi v zvezi s predlogi pomen spremene ali če se
pomen predloga več jasno ne čuti, se predlog piše skupno
z besedo; enako pišemo o k r n j e n e izraze; n. pr.
počasi,
pokonci, povprek, počez, poredko, pogodu, povšeči, popolnoma,
pogostoma, posebej, potemtakem
(
= torej),
popoldne, naposled,
nalašč, narobe, naravnost, natanko, navzkriž, dovolj, docela
(
= popolnoma),
dodobra
(
= popolnoma),
iznova ( znova), obenem
(
= hkrati),
izkratka (skratka), medtem
,
zdavnaj, izčista (sčista),
hkrati (hkratu), kvečjemu, sčasoma, včasih, včasi, časi, venomer,
ii
xvn