Novo leto
občevalen
Novo leto; novoleten, -tna,
-
o; novoietna pesem
Novo mesto, Novega mesta;
Novomeščan, -anka; novo­
meški, -a, -o
novota ž.
nozdrv, -i ž.; nav. množ. no­
zdrvi; 2. -vi ; 3. -vem; 5.
-
veh; 6. -vmi ; tudi nozdr-
va ž.
nož, noža m. prid. nožev, -a,
-
o; noževa ostrina; noževe
oplati; manjš. nožek, -žka
in nožek, -žka m.; nožič,
-
iča in nožič, -a m.; noži-
ček, -čka m.
nožnica ž., nav. množ. nož-
nice; meč iz nožnic po­
tegniti; nožnica za britev,
za naočnike, za bukve
(
tok)
oaza ž., zelenica v puščav?
ob (okrajšano: o) predl.; ob
noč (— čez noč); o pra­
vem času; ob letu; ob ted­
nu ; opolnoči; ob eni (enih);
ob prvem, ob drugem, ob
tretjem (prvič,
drugič,
tretjič); govoriti, peti, dvo­
miti o čem; samo ob sebi
ob; ob (v) takih okoliščinah
(
ne: pod takimi okol.); ob
(
v) teh razmerah (ne: pod
temi razmerami)
oba m.; obe ž., s.; obadva
m.; obedve ž., s. in oba-
dva, -e; sklanja se navad­
no le drugi del obadveh,
obadvema itd. ali obeh
dveh, obema dvema
obad, -ada m., brencelj
nrav, -i ž.; nraven, -vna, -o;
nravnost, -i ž.; nravstvo,
-
a s. ; nravstven, -ena, - o ;
nu, nuj medmet (tudi nuj ta,
nujmo, nujte); nuj ga iz­
piti
nudelj, -deljna (-dlja) m.;
množ. nudeljni — mužlji
nuditi, -im; (po)nujen, -a,
-
o; nujenje, -a s.; prilika
se je nudila (franc.-nem.)
sl. prilika je nanesla
nuja ž., sila, potreba; nujen,
-
jna, -o; nujnost, -i ž.
numizmatika ž., novceslovje;
numizmatik, -a m.; numiz­
matičen, -čna, -o
nuna ž.; prid. nunin, -a, -o;
manjš. nunica ž.
nuncij, -a m., papežev po­
slanik; nuncijev, -a, -o
obakraj, po obeh straneh
prisl.; obakrajen, -jna, -o
obakrat
objl, -i ž.
(
oba i) ;
obalski,
-
a, -o
obala ž., breg
obaliti (pog.
obalit )
, -
im (se);
obaljen, -ljena, -o
obara ž.
obariti, -im; obarjen, -a, -o;
obarjene klobase
obaviti, -im = opraviti-
obavljati, -ljam; obavlja-
nje, -a s.; obavljiv, -iva, -o
občen, -čna, -o; občni zbor
občestvo, -a s.; občestven,
rstvena,
o ( ‘stvən)
občevalen, -lna, -o
(-
va l-J
146