stol
stol
(
stpti),
stola m.; na sto-
lu; množ. stoli, -ov; stol
gugalnik
(-
g au-);
stolček
(
stoučək) ,
-
čka m.; stolen,
-
lna, -o; stolnica ž.; stol-
nik, -a m.
(
stoln-)
stolba, -e ž.
(
sto lba),
stopni­
ca; množ. stolbe, stopnice,
lestva
stolec, stolca m.
(
stouca)
stolp, stolpa m.; stolpec, -pca
m.; stolpen, -pna, -o; stol-
past, -a, -o
(
stolp-)
stopalnik, -a m.
(-
pau-)
stopinja, -e ž., človeške sto­
pinje ;
štirinajst stopinj
mraza
stopiti (pog.
stopit),
stopim;
stopil
(-
iu),
-
ila, -o
stopiti (pog.
stopit
in
stopit
),
stopim; stopil
( -
iu),
-
ila,
-
o in stopilo; stoplien,
-
ena, -o; stopijenje s,; sfap-
ljati, -am
stopnica ž.; množ. stopnice
(
polžaste, zavite); stopni­
šče s.
stopnja ž.
stopnjema prisl, (po stop-
nj ah)
stopnjevati (pog.
stopnjeva t),
-
njujem; stopnjevit, -a, -o;
stopnjevina ž.
stopoina prisl, korakoma
stoprav prisl, šele
storiti (pog.
storit
in
storit),
storim; on je storil
(
-
iu
),
ona storila, ono storilo in
storilo, storili in storili;
storjen, -ena, -o; storjena
obleka; storilec, -lca m.
(-
lca
in -
uca)
storž, storža m.; storžek,
-
žka m.; storžast, -a, -o
stotero gl. četvero
stotnik, -a m.; stotnija ž.;
stotnijski, -a, -o
stožec, -žca m.; stožast, -a,
-
o; stožčast, -a, -o; stož-
kast, -a, -o
stožer, -a m.
stradati, -am; stradanje s.
strahoma prisl. = s strahom
stran, -i ž., na stran stopiti;
vstran = v stran, stran;
koga po strani gledati;
t
ene strani, z druge strani;
stranica ž.; stranišče s.
stran; od strani koga ali če­
sa =z sl. od koga, česa ali
samo rod., n. pr. ni se
imel ničesar bati od
6
trani
gledalcev
od gledalcev;
tako postopanje od strani
Madžarske = tako ravna-
nje Madžarske; od strani
delavstva se ta namera
toplo pozdravlja = delav­
ci to namero toplo po­
zdravljajo
strani, stran prisl.; Turki
prazni stran gredo
stranka ž.; prid.
6
trankin, -a,
-
o; strankina pravila
strasten, -stna, -o; strastnost,
-
i ž.
strašen, -šna, -o in strašan,
strašen
(-
šən),
-
šna, -o, -i;
prisl, strašno
strašiti (pog.
strašit
), -
im;
strašil
(-
iu) f
-
ila, -o in stra-
šilo; v gradu straši; kaj
me strašiš in strašiš
strašljiv, -iva, -o; strašljivec,
-
vca m.; strašljivka ž.;
strašljivost, -i ž.
strateg, -a m., vojskovodja;
strategija ž., vojskovod-
stvo; strategičen, -čna, -o
______________________
strateg
236