strop
sušica
strop, stropa m.; na stropu
strošek, -ška m.
strpeti (pog.
strpat),
-
im; str­
pen, -pna, -o; strpljiv, -iva,
-
o; strpljivost, -i ž.
strug, -a m.; strugalo
6
.;
struglja ž. — strgača, str-
gulja ž.; stružec, -žca m.;
strugotina ž.
stržek, -žka m.
(-
žək)
stržen, -a m.; strženov, -a,
-
o; strženovec, -vca m.
studenec, -nca m.; studenček,
-
čka m.; siudenčina — stu-
denčnica ž.
studio m.; 2. -dia; 3. 5. -diu;
4. -
dio;
6
. -
diom
stvarca ž.
stvariti (pog.
stvarit),
-
im;
stvarilen, -lna, -o
(-
il-);
stvarilna moč (ne: stvari-
teljna moč); stvarjenje s.;
stvarjati, -am; stvarjalen,
-
lna, -o; stvaritelj, -a m.
= stvarnik, -a m.
subjekft, -a m., podmret, ose­
bek; subjektiven, -vna, -o,
oseben;
subjektivizem,
-
zma m.
substanca ž., podstat
substitucija ž., zamena; sub-
stituirati, -am, zameniti
substrat, -a m., podlog, pod­
laga
subtilen, -lna, -o, tenek, dro­
ben, nežen, fin; subtilnost,
-
i ž.
sufler, -ja m., šepetalec; su-
flerka ž.; suflirati, -am,
(
po)šepetati
stih, -a, -o in -o ; na suho
stopiti; po suhem in po
mokrem; suhljast, -asta, -o;
suhljat, -ata, -o; suhelj,
-
hlja m. (suhljat človek)
suhljad, -i ž.
suhoparen, -rna, -o, pust, ne­
slan, netečen; suhopamež,
-
a m.; suhoparnost, -i ž.
sujet, -a m. (izg.
siže, sizeja)
sukcesiven, -vna, -o, posto-
pen
sukljati (pog.
sukljat
), -
am
(
se); plamen suklja
suknia ž.; suknjič, -a m.;
suknjač, -a m. = škric,
-
a m.
sukno, -a s.; manjš. sukence,
-
a s.; prid. suknen, -a, -o;
suknar, -ja m.; suknarski,
-
a, -o
sulec, sulca
(-
lca
)
m.
sulica ž.; suličar, -ja m.; su­
ličast, -a, -o
sultan, -a m.
sumiti, -im = sumniti, -im;
sumnja ž.; sumnjiv = sum­
ljiv, -iva, -o;
sumljivec
m., sumljivka ž;. sumlji-
vost, -i ž.
sumničili, -im
sunkoma prisl.
superioren, nrna, -o, močnej-
si, boljši; superiornost, -i
ž., premoč
suplent, -enta m.; suplenti-
nja in suplentka ž.; supli-
rati, -am
suponirati, -am, predpostav­
ljati; slovenimo n. pr. vze­
mimo, da; mislimo, da; s
tem pridržkom, da
surogal, -a m., nadomestek
surov, -ova, -o; surovež, -a
m.; surovina ž.; surovost,
-
i ž. in surovost, -i ž.
Sušak, -aka m.; sušačk i,-a,-o
sušica ž., j etika
238