sušilen
svež
sušilen, -lna, -o; sušilnica ž.
(-
il-) ;
sušilec, -lca
(-
lca
in
-
gca)
m.
sušiti (pog.
sušit),
-
im; su­
šil, -a, -o, -i
suteren, -a m., podzemlje
suvati (pog.
suvat
in
suvat
),
suvam in sujem; je suval
(-
ag),
-
ala, -o
suveren, -a, -o, vrhoven, ne­
odvisen; suveren, -a m.,
vladar; suverenost, -i ž.,
vrhovnost
Suvobor, -a m.
suženj, -žnja m.; sužnja, -e
ž.; suženjski, -a, -o; su-
ženjstvo, -a s.; prid. suž-
nji, -a, -e in sužen, -žna,
-
o; sužnjevati, -njujem
svak, -a m.; svakinja ž.; sva-
štvo s.
svaljek, -ljka m.; svaljkati,
-
am; posvaljkan, -a, -o;
svaljkast, -a, -o; svaljčica
ž., cigareta
svariti (pog.
svarit
), -
im;
svarjen, -ena, -o; svarje-
nje s.; svarljiv, -iva, -o;
svarilen, -lna, -o
(-
ril-)
svatba ž.; svatben, -a, -o
(-
bən-)
svatovščina ž.
svečan, -ana m., februar
svečnica ž.
svedok, -oka m.; svedočiti,
-
im; svedočba ž.
svedrc, -a m.
svekrva, -e ž., tašča
svest, -a, -o; svest sem si
česa = v svesti sem si
svet, -a, -o; sveti večer, dan;
sv. križ, sv. evangelij;
svetnik, -a m.; svetnica ž.;
Vsi sveti (praznik), o Vseh
svetih
svet, -a m.; svetoven, sve-
tovna vojska; svetski, -ar
-
o; sveten, -tna, -o;
6
vet-
na duhovščina; posveten,
-
tna, -o; svetovnjak, -a m.
svet, sveta m., posvet, nasvet ;
vprašam koga sveta (ne:
sveta); dobre svete dajati;
šolski, narodni,
okrajni,
cestni svet; svetnik, -a m.;
svetovati, -ujem; svetova-
lec, -lca
(-
gca)
m.
svetel
(
svetəg
),
svetla, -o in
svetal
(-
ag),
-
tla, -o ; dol.
svetli, -ega; v
sestavi:
svetlobel, svetlomoder, svet-
lorumen; svetlo likan; sve-
tliti (pog.
svetlit
), -
im;
(
raz)svetljen, -ena, -o; svet-
ljenje s.; svetljiv, -iva, -o;
s vetij ava ž.; svetloba ž .;
svetloben, -bna, -o
svetilka
(
svetilka)
ž.
svetilnik, -a m.; svetilnka ž.
(-
tiU-)
svetobolje, -a s.
Svetopolk, -a m.
(-
p olk)
svež, -a, -e; nam. svež (po
nem.) se rabi sl. p r e s n o
zelje, sadje, mleko; presna
voda, r ana; presen les;
s u r o v (zelen) les, suro­
va drva, surova slanina,
surovo jeklo; nov sneg,
mraz; m l a d sneg, kruh;
o p r a n a srajca, oprano
perilo ali rjiuha, srajca po
perilu; zdrava, živa, čvr­
sta barva lic; na novo
ostrižen; na novo izorana
njiva; studena, mrzla, čvr­
sta voda; dalje: gorka (ne:
sveža) kava, umita poso-
da; spočit, čil človek; na-
239