sveženj
molzeno mleko, mleko iz­
pod krave
sveženj, -žnja m.
sviba ž.; svibov, -a, -o;
6
vi-
bovje s.; svibovec, -vca m.
svila ž.; svilen, -a, -o in svi­
len, svilna, -o, svilnat
(
s v il-);
svilenina ž.; svil-
stvo s.; sviloprejka ž.; svi-
larstvo s.
svinec, -nca m.; svinčen, -a,
-
o; svinčenka ž.
svinina ž. — svinetina ž.,
svinjsko meso
svinja ž.; svinjski, -a, -o;
svmjar, -ja m.; svinja rski,
-
a, -o; svinjarija ž.; svinje-
r eja ž.
svinjka ž. (igra); svinjko bi­
ti, loviti; svinjkati, -am;
svinjkanj e s.
svitelkv -tka m.
sviter, -tra m.
sviž, -a m.; svižec, -žca m.
svoboda ž.; svoboden, -dna,
-
o; svoboščina ž.; svobo­
domislec, -a m.; svobodo­
miseln, -a, -o; svobodomi­
selnost, -i ž.
šampanjec
svoj, svoja,
-
e; v sestavi:
svojeglaven,
svojeročen,
svojevoljen
svoj
6
e rabi, če se nanaša
na osebek istega stavka;
napačno je n. pr.: kljub
njegovi
(-
Kazanovi)
utrujenosti
je bil (Kazan)
še silen (prav: kljub svo-
ji); očak, ki bi ga Indijan­
ci v njih (prav: v svojem)
jeziku imenovali—
svojec, -jca
m. in svojca,
svojci
svojstvo, -a s., lastnost; svoj-
stven, -a, -o
svrha ž., namen; v svrho (po
nem.) = za, glede ; za zbolj­
šanje travnikov (ne: v svr­
ho zboljšanja); skupščina
imenuje poseben odsek v
svrho, da preišče zadevo
(
prav: zato, da preišče)
svršnica ž., pelerina
svrž, -i ž., stržen pri dreve­
su; svržast, -a, -o; svržje,
-
a s.
š
Š abac, -bca m.; šabački,-a,-o
a ablona ž. (izrezan) vzorec;
šablonski, -a, -o; po ša­
bloni delati — sl. vse po
enem kopitu narediti
šagren, -a m., vrsta usnja
šah, -a m.; šahirati, -am, šah
igrati; šahoven, -vna, -o;
šahovna deska = šahov-
nica ž.
š aka ž.; šakelj, -klja m., ro­
kovet, prgišče; šakelj trave
šala ž.; šaliti (pog.
ša lit
),
-
im se; šaljenje s.; šaljiv,
-
iva, -o; šaljivec, -vca m.;
šaljivka ž.; šaljivost, -i ž.
šalobarda ž.
šaloigra ž.
šamlja ž., neumen človek;
šamljast, -a, -o; šamljati
(
pog.
sam lja t
), -
am
šampanjec, -njca m.; šam-
panjski, -a, -o; šampanjka
240