šanse
ščuka
šanse ž. množ., sreča, upa­
nje; gl. izgled
šantati (pog.
šanta t
), -
am;
šantav, -a, -o; šantavec,
-
vca m.; šantavka z.-; šan-
tanje s.
ša pelj, -pija ž., načelek
š ar, -a m., barva, ' barvni
spektrum; šaren, -rna, -o
in šarast, -a, -o ;, šarec,
-
rca m., šarast, pisa ti konj;
šarenica ž., iri s
Šar planina, rod. Šar planine
š ariti (pog.
ša ri t
) , -
im; šar-
jenje fr.
šarkelj, -klja m.
šarlatan , - a m., pačtih; šar-
latanski, -a, -o
šarmanten, -tna, -o, očarljiv,
ljubezniv, mikaven
šarža ž., dostojanstvo, služba
šatulja ž., škatla
ščav, -ava ni.; ščavje s.; šča-
velji, -vija m.
ščebetati (pog.
ščəbətat),
-
am
in ščebačem; ščebetav, -ava,
-
o; ščebet, -eta m,
(
ščəbet
) ;
ščebetulja ž.
(
sčəbətulja)
š
čeget, -eta m.
(
ščəget) ;
šče-
getati
(
ščəgətati),
-
tam,
ščegačem = šegetati
(
šə-
gəta ti),
-
tam in šegačem;
ščegetljiv, -iva, -
0
;
ščegeč-
kati — šegečkati — žgeč-
kati (pog.
žgəčka t),
-
kam;
žgečkanje s.
ščeketati (pog.
ščeketa t),
-
tam
in ščekečem (o ptičih);
ščeketulja = kiepetulja,
blebetulja
ščemeti (pog.
sčəm ft),
-
im;
ščemi ’ ga (Če ga kaj uščip­
ne)
ščene, -eta s.; ščenec, -nca‘m.
ščep, ščepa m., iver, treska
ščep, ščepa
(
ščəp, ščəpaj,
m.,
vseh ’ pet prstov s konci
.
stožčasto zloženih
ščepce, -a s.
(
ščəpce
,
-
a) t
drobna stvar, kolikor se s
tremi prsti prime; jemljaj,
-
a m., doza, priza; ščepec
(
ščəpəc),
-
pca m. = šči-
pec, -pca m.
ščeperiti, -im se = šopiriti
se
ščepka, -e ž., treska
ščet, -i ž., ščetka z.; ščetica
ž.; ščetati (pog;
ič eta t
) ,
-
am = Ščetkati, krtačiti
ščetalo, -a s.; čohalo, čohal-
nik
(-
hau-)
ščetina ž.; ščetiniti se, -im
se; lasje se ščetinijo
ščindoavec, -vca m.; ščinkav-
ka ž.; ščinklja ž.; ščinkati,
-
am
ščip, -a m., polna luna .
ščipati (pog.
Sčip a t),
-
am in
-
pijem; ščipavec, -vca m.;
ščipavka ž.; ščipalnica ž.,
orodje, s katerim se ščip-
lje; ščipalnik, -a m.
( -
pa l-),
nanosnik
ščir, -a m. (rastlina)
ščit, -a m; ščiten, -tna, -o;
.
ščitnik, -a m.; ščititi, -im
ščrba ž. - škrba z.; ščrba-
nja ž.; ščrbanjast, -a, -o;
ščrbanjav, -a, -o ; ščrba-
njavec, -vca m.; ščrba-
njavka ž.
ščrleti (pog.
ščrlet),
-
im (ptič
ščrli)
ščuka ž.; prid. ščlikov, -a, -o;
ščukovina ž. (meso); šču-
kast, -a, -o
16
241