ščurek
šir
ščurek, -rka m.
ščuti (pog.
ščut )
,
ščujem;
ščuvati
(
pog.
ščuvat
in
ščuvat),
ščuvam in šču­
jem; ščuvalec, -lca
(-
lca
in
-
gca)
m.
šef, -a m., poglavar, načelnik,
predstojnik
šeflja ž., sl. korčulja
šega, -e ž.; šegav, -ava, -o;
šegavost, -i ž.; šegavec,
-
vca m.
šegetati
(
šəgəta t),
gl. ščeget
šele, šele; šele zdaji si prišel
(
prišəg
) ;
tam šele bo za
vse prav
šeleeit, -i ž.; šelesteti (pog.
šelestet),
-
im
šematizem, -zma m., imenik
šembilja ž., preprosto za Ši­
bila; šembiljski, -a, -o
šen, šena in šena, der Rot-
lauf
Šenklavž, -a m., stolna cer­
kev v Ljubljani; šenklav-
ški, -a, -o
(-
šən-)
Š
enoa Avgust; 2. Šenoa ali
-
noe; 3., 5. -nou in -noi;
4. -
noa in -noo;
6
. -
noom
in -noo; svoj. prid. Šeno-
in, -a, -o
šentjanževec, -vca m.; šent-
j anževica ž.
Šentjernej, -eja ali Št. Jernej;
šentjernejski, -a, -o
Šentjur, -jia (kraj); šentjur-
ski, -a, -o
Šentpeter ali št. Peter (kraj);
šentpetrski, -a, -o; šem-
peter, -petra, okraj v Ljub­
ljani; šempetrski, -a, -o
Šentvid ali Št. Vid (izg.
šənt-
vid );
šentviški, -a, -o
šepati, -am; šepav, -a, -o;
sepavec, -vca m.; šepavka
šepet, -eta m.; šepetati (pog.
šepetat),
-
tam in šepečem;
šepetniti, -nem; šepetalec,
-
lca m., šepetalka ž.
(-
tal
-
in
-
tag-) ;
šepetalnica ž.
(-
tal )
loža za suflerja
šepnrti, -nem (pog.
šepnit
in
šəpnit)
šeriatski, -a, -o
šest; šesti in šesti, -ega; ob
šestih; šester, -a, -o; šest-
naist; šestdeset; šestdeset-
krat; šestdesetletaica ž.;
šest in dvajset
šestilo, -a s.; šestilnik, -a m.
( -
ilnik)
šetati, -am se; šetalec, -lca;
šetalka ž.
(-
tal-) ;
šetališče
s.; šetnja ž.
šev, šva
(
səvj
m. = šiv, šiva
ševčenko, -a m.; svoj. prid.
Ševčenkov, -a, -o
šibek, -bka, -o itn šibak; šib-
kejši, -a, -e; prisl. prim.
oibkeje; šibko
6
t, -i ž.
šibovje, -a s.
šifra ž., tajnopis; šifrirati,
-
am; šifriran, -a, -o; deši-
frirati, -am, tajno pismo
razbrati
šiht, -a m., postat, -i ž.; po-
statka ž.
šija, -e ž., tilnik, vrat; šijeu,
-
jna, -o; šijnjak, -a m. =
šija in šinjak, -a m.
šikana ž., nagajanje; šikani-
rati, -am, nagajati, sitnosti
prizadevati
šilo,
-
a
s.; šilast, -a, -o; ši­
liti, -im; Šilce, -a
(
šilce)
s.
šir, -i ž. = širjava; v šir =
na širjavo
242