širiti
širiti, -im; (raz)širjen, -a, -o;
širjenje s.
širok, -oka, -o; dol. široki,
-
ega; prim. širši; prisl,
prim. širše in širje; na
dolgo in široko razkladati
širokosrčen, -čna, -o (ne: ši­
rokogruden);
širokosrč-
nost, -i ž.
širom, siroma prisl., na ši­
roko; napačno kot (pred­
log z rod., n. pr. širom
domovine (prav: širom,
siroma po domovini)
šiška ž.; prid. šiškov, -a, -o;
šiškova kislina
šivati (pog.
šivat),
-
am; ši-
valen, -lna, -o
(
val-);
ši-
vanka ž.; šivalec, -lca m.
(-
lca
in
-
gca),
šivalka ž.
(-
vag-) ;
šivilja ž.
škandal, -a m.; škandalizira-
ti se; škandalozen, -zna,-o
škapulir, -ja m.
škairje, škarij ž. množ.; manjš.
škarjice
škarpa ž., bočje, j eža
škarpi, -ov m., množ. in škar-
pe ž. množ., obrabljeni
čevlji
škatla ž., manjš. škatlica
škilav, -a, -o; škilavec, -vca
m.; Škilavka ž.; škileč, -lca
m.
(-
lca);
škilja ž.; ški-
last, -a, -o; škilavost, -i ž.;
škiliti (pog.
škilit),
-
im;
škileti (pog.
škilet
in
ški
let
),
-
im, je škilel
(-
eg),
-
ela, -o
šlklepetati (pog.
šklepetat),
-
tam in -eoem; šklefetati,
-
tam;
šklefedrati,
-
am,
šklemfati, -am; šklepetanje
Škocjan, -ana m., kraj; škoc-
j anski, -a, -o
škoda ž.; škodljiv, -iva, -o;
škodljivec, -vca m.; škod-
ljivka
ž.;
škodoželjen,
-
ljna, -o; škodoželjnost, -i
ž.; škoditi, škodim; ško-
dovati in škodovati (pog.
škodovat
in
Škodovat),
sko-
dujem in škodujem, škodo-
val, -a, -o in škodoval, -ala,
-
o; škodovanje in škodova-
nje s.; škodovalec, -lca m.
( -
vca)
škof, škofa m.; škofovski, -a, -o
Škofja Loka ž.; Škofjeločan,
-
a m.; Škofjeločanka ž.;
škofjeloški, -a, -o
školjka ž.; prid. školjčen,
-
čna, -o; školjčni apnenec
škopa ž.; škopnik, -a m.;
škopnica ž.
škorec, -rca m.; prid. škorč-
ji, -a, -e
škorenj, -rnja m.; škornje
obuti, sezuti; škornjica ž.,
golenica, štibala
škorpijon, -a m.
škrablja ž.
škratelj, -tlja m.; škrateljček,
-
čka m.
škrba ž.; škrbast, -a, -o;
škrbav, -a, -o; škrbavec,
-
vca m., škrbavka ž.; škr­
bina ž.; škrbljati (pog.
škrbljat),
-
am; škrbljanje
6
.;
škrbozob, -oba, -o
škrebljati (pog.
škrebljat
)
f
-
am
škric, -a m., suknja na škri-
ce; zbadljivka za meščana
škril, -a m. — skril, -a
škripati, -am in -pijem; škri­
pav, -a, -o; škripavec,
-
vca m., škripavka ž.;
škripanje s.
škripati
16
*
243