abbe
adoptiran
abbe, abbeja m.
abeceda ž.
Abel, Abela m.; Abelova da­
ritev
abiturient, -a m., abiturientka
ž., abiturientski
abnormen, -mna, -o, nepravi­
len, nenavaden; abnorma-
len; abnormiteta z= abnor-
malnost
abolirati, -am, ukiniti, odpra­
viti, razveljaviti; abolicija
ž., ukinitev, odprava, raz­
veljavljenje
abonirati, -am, naprej plačati,
naročiti ; abonent, -enta
kdor naprej plača, naroč­
nik; abonma, -aja predpla­
čilo, naročilo
abortui,-usa
m.
splav; aborti-
rati,-am; aborfiven,-vna,-o
abota ž. aboten, -tna, -o;
abotnež m., abotnost, -i ž.
abranek, -nka m.
abreviatura ž. okrajšava, kra­
tica
Abruci rod. -cov m. množ.
absenca ž. odsotnost, zamu­
da; absentirati se, odstra­
niti se, izostati
absint, -inta m. pelinkovec
absoluten, -tna, -o nujen, ne­
omejen, popoln, sam na
sebi; vseskozi; absolutna
večina nadpolovična ve­
čina
absolutizem, -zma m. samo­
vlada, neodgovorna vlada,
absolutist m.; absolutističen,
-
čna, -o
absolutorij m. odpust, od­
pustnica
absolvirati, -am zvršiti, do­
vršiti; absolvent, -enta m.;
absolventka ž.
absorbirati,-am vsrkati; vpiti,
vpijem, absorpcija ž. vpoji
abstinenca ž. vzdržnost
abstinent, -enta m.; abstinent-
ski, -a, -o
abstrahirati, -am odmisliti;
abstrakten, -tna, -o odmiš-
ljen, umišljen, neresničen,
pojmoven, splošen
absurden, -dna, -o nesmiseln,
prignati kaj ad absurdum
= dokazati nesmiselnost
kake stvari
abuzus, -usa m. zloraba, kri­
va raba
acetilenka ž.
adagio
(-
gio
izg. -
džo) ;
po­
časi (peti)
Adam,
(
adam
,
-
a)
-
a m.; Ada-
mov, -a, -o, n. pr. Adamo-
vo jabolko
adaptirati, -am prilagoditi,
prenoviti, pripraviti; adap-
tacija ž. prilagoditev, pre­
novitev
adeikivaten, -tna, -o primeren,
enak
adhezija ž. sprijemnost
ad hoc (lat.) nalašč za to
adijo zbogom
adjunkt, -unkta m. pristav
adjutant, -a m. pribočnik
adjutum, -uma m. odškodni­
na (plača)
adlatus, -usa m. pomočnik
administracija ž. uprava,
upravništvo
admiral, -a m.; admiralski,
admiralstvo
adoptiran, -a, -o posinovljen
3