variirati
v- predpona, ki izraža giba-
nje v kako stvar (noter),
n. pr.: vdeti nit v šivanko;
vstaviti zaplato v rjuho;
vdihavati, vtikati se; pri
tistih besedah, ki se zače­
njajo z glasom v-, se piše
predpona v s črko u -, n.
pr.: vesti
6
predpono v- pi­
šemo: uvesti, enako uvod,
uvajati, uvažati, uvoj, uvoz,
uvrstiti; v izgovoru se
predpona v- ne razločuje
od predpone u-, obedve
govorimo kot u, vezano s
samoglasnikom pa tudi kot
u
gl. pri u-
vabiti, -im; del. sed. vabeč,
-
eča, -e; vabljen, -a, -o;
vabljenje s.; vabljiv, -iva,
-
o; vabilo s.;'vabilec, -lca
( -
lca in
-
gca)
m.
vadij, -a, varščina
vaditi, -im; vajen, -a, -o;
vad b a ; vadben, -a, -o
(-
bən);
vadbenik, -a m.; va-
jenec, -nca m., vajenka ž.;
vadnica ž.; vajeniški, -a, -o
vadlja ž., stava; vadljati, -am;
vadljač, -a m.; vadljavec,
-
vca m.; vadljavka ž.
Wagner, -jia m.; wagnerjan-
ski, -a, -o
vajet, -a m.; množ. vajeti =
vojke; prid. vajeten, -tna,
-
o; vajetni konj
vajin, -a, -o
val
(
v al),
-
u in vala m.;
množ. valovi; vodni val;
manjš. valec, -lca m.; val-
ček, -čka m.
(-
a l-);
valovit,
-
a, -o; valoven, -vna, -o;
radijski val
valček, -čka m., ples
valiti (pog.
valit),
-
im; (iz)-
valjen, - ena, -o; valjenje s.
valj, -a, cilinder; valjast, -a, -o
valjar, -ja m.
valjati, -am (se); valjavec,
-
vca m.; valjavka ž.; va-
ljanje s. in valjanje s.; va­
lj alnica ž.
(-
a l-)
valjčeik, -čka m.; mlin na
valjčke; valjčni mlin
Wallace (izg.
voles)
angl. pi­
satelj; rod. Wallacea (izg.
volesa)
;
prid. Wallaceov,
-
a, -o
valovje, -a s.
valpet
(-
Ipət),
valpta m.; prid.
valptov, -a,
-
o (-al -)
valuta ž., denarna vrednost,
velj ava; tečaj; valuten, -tna,
-
o
vampir, -ja m.
vanilja, -e ž. (rasti, dišava);
vaniljevec, -vca m.; vani­
lj ev, -a, -o
varati, -am; varav, -a, -o;
varanje s.; varavec, -vca
m., varavka ž.; varljiv,
-
iva, -o; varljivost, -i ž.;
varalica, -e ž.
varčevati
(
pog.
varčevat),
-
ujem; varčen, -čna, -o;
varčnost, -i ž.
Vardar, -ja m.; vardarski,
-
a, -o; Povardarje s.
vardevati, -am (živino, otroke)
variete, -ja m.
variirati,-am, menjavati (se);
variacija ž., menjava, spre­
memba; varianta ž., različ­
no branje; različna oblika,
inačica
268