vztrajati
zad
vztrajati, -am; vztrajajoč, -a,
-
e; vztrajanje s.; vztrajen,
-
jna, -o; vztrajnost, -i ž.
vzvalovati, -lujem
vzviti, vzvijem (se); vzvijati
se (kvišku)
vzvišati, -am; vzvišen, -a, -o;
vzvišenost, -i ž.; vzvišek,
-
ška m.
vzvod, vzvoda m. (navor);
prid. vzvoden, -dna, -o
vzvrat, -ata m., reakcija;
vzvraten, -tna, -o
vžgati (pog.
vžgat
),
vžgem;
vžigati, -am; vžigalen,-lna,
-
o
( -
a i-);
vžigalo s.; vži-
galica ž.; vžiganje s.;
vžig, -a m. — žig, -a (zna­
menje)
vživeti (pog.
vživet
in
vživet
),
vživim se
z predi, (pred nezvenečimi
soglasniki s); pred oseb.
zaim. njim, njo, njima, nji­
mi
6
e lahko mehča: z njim
in ž njim, ž njo
za predl.; ne sme stati pri
nedoločniku, n. pr. imam
mnogo povedati (ne: za
povedati); voda za pitje,
pitna voda (ne: za piti);
slama za klajo (ne: za po-
klasti)
zabavljati, -am; zabavljanje
s.; zabavljica ž.; zabavljiv,
-
iva, -o; zabavij ivec, -vca
m., zabavljivka ž.; zabav­
ljač, -a m.
zabela ž. — zabel
(-
beu) ,
za-
beli ž.; zabeliti, -im; zabe-
ljen, -a, -o; zabeljevati,
-1
jujem
zabeležiti, -im; zabeleževati,
-
ujem; zabeležek, -žka m.;
zabeležba ž.
zabičiti, -im; zabičevati, -ujem
zablesteti (pog.
zablestet),
-
im
zableščati (pog.
zable­
ščat),
-
im
zabloda ž.; skale zablodnice,
erratische Blocke
zabrekniti,
-
em;
zabrekel
(-
kəu),
-
kla, -o; zabreklost,
-
i ž.
zabuhniti,-em; zabuhel
(-
həu),
-
hla, -o; zabuhlost, -i ž.
zacepetati (pog.
zacepətat),
-
tam
začeti (pog.
zacet)
,
začnem;
pomni: z Vukom se je za­
čelo (ne: je začelo) šele
pravo srbsko slovstvo; se­
verno od Idrije se začenja
(
ne: začenja) kraška zem-
lja
začetikom = sl. v začetku; o
prvem začetku sveta
začiniti, -im = zabeliti; za­
činjen, -a, -o; začinjati,
-
am; začimba ž.
začuditi, -im se; začuden, -a,
-
o; začudenje s.; začuditi
se komu ali nad kom
začuditi koga; ta okolnost
me je začudila (prav: tej
okolnosti sem se začudil;
ta okolnost me je osu-
pila)
zad, zadi, zadaj prisl; od
zad(i), od zadaj
284