Popravki k Slovenskemu pravopisu
Str.
V IL, čl. 1.:
X II., čl. 14., b e ri:
XV I., čl. 26., b e ri:
XV II., čl. 29. in 30.,
XV II., čl. 31., črta j
XV III., čl. 34., b e ri:
XV III., čl. 35., b e ri:
X IX ., čl. 39., 3., b e ri:
XX., čl. 41., dodaj:
XX I., čl. 41., b e ri:
p ri lastnih im en ih črta j zgleda
D im k a , č a d a
K a d a r
. . . .
in se ta z a
(
ne z)
vm esn im sta v k om
R o z k a
(
ne Rozika)
b e r i:
sem ter tja
brez ozira na
pomen (čas, k ra j)
zgled
h k r a t u ;
enako str. 69. in
p iš i:
h k r a ti
d a lj
(
ne delj)
k o , v tem
(
ne v
tem)
k o
ta k a le
(
ne takala)
sem ter tja
(
ne sem tertja)
P red vezniki:
a li (v p om e n u
to d a )
V sv o ji n eiz k u š e n i p o š te n o s ti
s i je m is lila , d a, č e s e n e b r i­
g a . . .
(
n e : m islila da, č e . . . )
XX II., čl. 44. c ) , b e ri:
P o n a p o v e d n em stav ku
(
ne na­
povedanem)
XX IV ., čl. 48., b e ri:
k am n a
(
ne kamena)
7.
in 44. pod besedama
a n a tom ija
in
d is e k c ija
b eri
ra z te le š e n je
(
ne raztelešen je )
7.
pod besedo
13.
pod besedo
15.
pod besedo
20.
pod besedo
23.
pod besedo
23.
pod besedo
24.
pod besedo
24.
pod besedo
25.
pod besedo
26.
pod besedo
a n tan ta
b eri
an tan ten ,
-
tn a,
-
o (ti e
antantin, -a, -o)
b a n k r o t
b e ri:
b a n k r o tn ik
(
ne bon-
krotnik )
B e o g r a d
b e r i:
B eo g ra jč a n , -a n k a
(
ne Beogradčan, -anka)
B og
b e ri:
B og O če
(
ne oče)
B o ž ič
b e ri:
b o ž ič, -a, o b o ž ič u ;
v
dvoumnih p rim erih tudi
B o ž ič
b r a le c
č r ta j:
v o lile c , -lea ,
-
ik a
in
dodaj za besedo
h ir a v k a :
in če
stoji v zlogu pred to kon čn ico
l
ali
lj
,
n. pr.
v o liv ec , p o n a v lja v e c
.
B rest
b e ri:
B rest L ito v s k
b r ite v
b e ri:
b r itv ic a
(
ne b ritev ca)
B ru silo v
b e ri:
B ru silo v lja o fe n z iv a
(
ne B rusilo vijeva)
B u d a p ešta
b e ri:
B u d im p ešta , bu ­
d im p e š k i
in
b u d im p e š ta n s k i
(
ne
Budapešta)