Kraljevska banska uprava dravske banovine
IV . No. 2380/1.
VL ju b ljan i, dne 28. jan u arja 1937.
Novi
slovenski pravopis
Težn ja vsakega kulturnega jezika je , da dobi svojo
splošno veljavno enotno slovnico in svoj enotni, povsod
priznan i pravopis. Za slovenski jezik je na vseh šolah v
dravski banovini od ločilna Breznikova Slovenska slov­
nica. Na osnovi te slovnice so sestavljene tudi Slovenske
čitanke za I.— IV. razred sredn jih šol, ki so jih sestavili
p ro feso rji dr. B a je c, dr. Kolarič, dr. Rupel, Sovre in
Šolar in k i tv o rijo poleg Breznikove slovnice najvažnejše
učne knjige za pouk slovenskega jezika. Posebnega pravo­
pisa, k i b i obsegal kolikor toliko vse slovenske besede in
ki b i ga človek mogel ra b iti za svetovalca ob vsakem
dvomu, pa Slovenci do l . 1935. nismo im eli. T o pom anj­
kljivost v zgradbi slovenskega književnega jezika so ču tili
posebno sestav ljavci om enjenih čitank in iz n jih srede je
izšla pobuda, naj sestavi dr. Anton B reznik v zvezi z vse-
učilišk im p rofesorjem dr. F rancetom Ramovšem sloven­
ski pravopis, k i b i obsegal kar največ slovenskih besed,
ki b i ostal za daljšo dobo v veljavi in ki naj ga izda
Znanstveno društvo za humanistične vede v L ju b ljan i.
Težko p ričakovan i Breznik-Ramovšev Slovenski p ra­
vopis je izšel 1. 1935. in javnost ga je sprejela z velikim i
nadam i, da je s tem vp rašanje našega pravopisa za daljšo
dobo rešeno. K ritika pa je opozorila na pom anjkljivosti
v SP . Zato sta sestavljavca knjigo ponovno pregledala in
ji dodala seznam popravkov, kako je treba nekatere po­
m an jk ljivosti odpraviti. T a seznam popravkov po šilja
k raljevska banska uprava vsem šolam z naročilom , naj
ga vstavijo v svoj izvod Slovenskega pravopisa, če ga
im ajo, ali kadar si ga bodo om islile.
1