A. Popravki k Slovenskemu pravopisu
S tr.
V IL , čl. 1.:
X II., čl. 1 4 .,b e ri:
XV I., čl. 26., b e r i:
XV II., čl. 29. in 30.,
XV II., čl. 31., črta j
XV III., čl. 34., b e ri:
XV III., čl. 35., b e ri:
X IX ., čl. 39., 3., b e ri:
XX ., čl. 41., dodaj:
XX I., čl. 41., b e ri:
XX II., čl. 44. c ) , b e ri:
XX IV ., čl. 48., b e ri:
pri lastnih imenih črta j zgleda
D im k a , č a d a
K a d a r
. . . .
in se ta za
(
ne z)
vm esn im sta v k om
R o z k a
(
ne Rozika)
b e ri:
sem ter tja
brez ozira na
pomen (ča s, k ra j)
zgled
h k r a t u ;
enako str. 69. in
p iši:
h k r a t i
d a lj
(
ne d elj)
k o , v tem
(
ne v
tem)
k o
ta k a le
(
ne takala)
sem ter tja
(
ne sem tertja)
P red vezn ik i:
a li (v pom enu,
to d a )
V s v o ji n e iz k u š e n i p o š te n o s ti
s i je m is lila , d a, č e s e n e b r i­
g a . . .
(
n e : m islila da, če . . . )
P o n a p o v e d n em sta v ku
(
ne na­
povedanem )
k am n a
(
ne kamena)
7.
in 44. pod besedama
a n a tom ija
in
d is e k c ija
beri
r a z te le š e n je
(
ne raztelesen je)
7.
pod besedo
13.
pod besedo
15.
pod besedo
20.
pod besedo
23.
pod besedo
23.
pod besedo
24.
pod besedo
24.
pod besedo
25.
pod besedo
26.
pod besedo
4
a n ta n ta
b eri
a n tan ten ,
-
tn a
, -
o (ne
antantin , -a, -o)
b a n k r o t
b e ri:
b a n k r o t n ik
(
ne bon-
kro tn ik )
B e o g r a d
b e r i:
B e o g ra jč a n ,
-
a n k a
(
ne Beogradčan, -anka)
B og
b e ri:
B o g OČe
(
ne oče)
B o ž ič
b e ri:
b o ž ič ,
-
a, o
b o ž ič u ;
v
dvoumnih p rim erih tudi
B o ž ič
b r a le c
č r ta j:
v o lile c , -lea , -Ik a
in
dodaj za besedo
h ir a v k a :
in če
stoji v zlogu pred to kon čn ico
l
ali
lj
,
n. pr.
v o liv ec , p o n a v lja v e c .
B res t
b e ri:
B res t L ito v s k
b r ite v
b e ri:
b r itv ic a
(
ne b ritev ca)
B ru silo v
b e ri:
B ru silo v lja o fe n z iv a
(
ne B ru silovljeva)
B u d a p ešta
b e ri:
B u d im p ešta , b u ­
d im p e š k i
in
b u d im p e š ta n s k i
(
ne
Budapešta)