192.
pod besedo
Str. 182. pod besedo
p o r t fe j
b e ri:
p o r t fe lj
(
ne po rtfej)
188.
pod besedo
p o ž e le ti
b e ri:
p o ž e le n je
(
ne pože-
lje n je )
p r e g e n iti
b e r i:
p r e g a n iti
in p re-
g n iti
213.
pod besedo
r e p e tn ic a
b e ri:
p e r u tn ic a
214.
pod besedo
rez o lu ten
b e ri:
r eso lu ten
(
ne re-
zoluten)
234.
pod besedo
S ta r o s lo v e n c i
b e ri:
b le iiv e is o v c i
(
ne B leiw eisov ci)
251.
pod besedo
to d
b e ri:
o d to d , d o to d
(
črta j od­
tod, dotod)
270.
pod besedo
v e č ji
b e ri:
k v e č jem u
(
ne k v e čje ­
mu)
277.
pod besedo
v o jn a
b e ri:
v o js k in ,
-
in a ,
-
o (ne
vojsken, -skna, -o)
297.
pod besedo
ž a n je c
b e ri:
ž a n je c , ž a n jic a
(
č rta j
ženjec, žen jica)
297.
pod besedo
ž e le ti
č r ta j:
(
z a ) ž e lje n, -e n a,
-
o in
ž e ljen je
298.
pod besedo
ž e n je c
črta j vse
Sestavila A. Breznik in F. Ramovš
B. Razlike med 4. izdajo Breznikove Slovenske
slovnice in Slov. pravopisom
V sm islu SP popravi pravopisna p rav ila v B reznikovi
Slovenski slovn ici tako le:
§ 81. ostane v celoti neizp rem enjen.
§ 82. ostane neizp rem enjen, le pod točko b) odpade
zadnji odstavek (»Napačno j e . . . « ) , ki ga SP nima, a ta
navodila drže tudi sedaj, k er niso v nasp rotju s SP.
§ 83. ostane v celo ti v veljavi, le da v SP manjka
zadnji odstavek (»Ako se p i š e . . . « ) .
§§ 84. do 87. ostanejo v celoti v veljavi.
§ 88. je treb a dopolniti za zgledom
M arijin p r a z n ik
ob koncu prvega odstavka: »Enako
Z v on
(
lis t),
Z v on ov
u r e d n ik
,
D om in s v e t
,
D om in sv eto v i s o t r u d n ik i;
dalje
tud i:
Z v o n o v c i, D om in s v eto v ci, V a jev ci, č b e l ič a r ji
V tem členu je tudi razširjen a B reznikova podčrtna
opomba 1 .: »P rid evn ik i osebnih imen, ki n i s o s v o ­
j i l n i , se p išejo z malo začetnico, n. pr.
C a n k a r: ca n k a r-
s k i, c a n k a r ja n s k i
(
n. pr. jezik, t. j. jezik, ki je podoben
6