C. Razlike med Slov. čitankami za nižje razrede
srednjih šol in Slov. pravopisom
Z doslej om enjen im i om ejitvam i ostanejo vsa pravo­
rečn a pravila v veljavi. P ravopisna in p ravorečna pravila
v Slov. čitankah I. do IV. pa so toliko manj prizadeta,
kolikor manj obsegajo teh podrobnosti. — V b erilih sa­
m ih je pač nu jno mnogo oblik, pisanih v sm islu doslej
veljavnih pravil. N ajvečkrat je treba popraviti kon čn ice
-
a v ec, -a u c a ,
-
a u k a ,
ki so b ile doslej predpisane, v
-
a lec,
-
a lc a , -a lk a
(
z izgovorom
-
u-
ali
kakor jih predpisu je
SP v zgoraj navedenem pravilu (gl. § 4 0 .). — Poleg tega
se SP dosledno odloča za pisavo
a
namesto polglasnika
e
v »enaglašenih zlogih k ako r:
b a c n iti, b a c n e m ; d a h n iti,
d a h n em (iz-, o d - ) ; g an iti, g a n em (p re-, z -), g a n ljiv ; m a k
-
n iti, m a k n em (p r e-, p o -, iz-, od -, n a - ) ; p a h n iti, p a h n em
(
iz-, od -, p re -, z a - ) ; ta k n iti, ta k n em (iz-, d o-, p re -,
p o-,
na-, p r i - ) ; k a s e n, k a s n a , -o ; la h e k , la h k a , -o ; lag ati, la ž em
(
z-, n a - ) ; s a h n iti
,
sa h n em (u-, p r e -) itd
.
V takih p rim erih
imajo Slov. čitank e I. do IV. v nenaglašenih zlogih pol­
glasni e, kar je b ilo doslej dovoljeno in v rab i.
V
posameznih p rim erih je način dosedanje pisave
redko različen od dosedanje; najpogostejše naj navedemo:
b la g o r, b la g r a
(
v Slov. čit. blager, blagra)
b le d o m o d e r ,
-
d r a , -o
in podobne sestave v Slov. čit.
narazen
d in ,
ne D in kot okrajšava za dinar
d ih u r, -ja
namesto dosedanjega dehor, -ja
ču stv o , -a
namesto dosedanjega čuvstvo (ker domača
tvorba iz glagola ču titi)
ja s lic e , -ic,
ne ja selce kakor v Slov. čit. I.
k am e n , k am n a ,
ne kam ena;
k am n iten , -tna, -o,
o e
k am en it;
k a m n a ti, k a m n a m ; k am n je
in
k a m e n je ;
k a m e n a s o l
k o z o le c ,
-
lc a
kakor že v Slov. čitankah, ne kozlec
n e č im r n
in
n ič em u re n
n eg n o j, -ja
(
d revo ), ne nagnoj
p ir h , -a,
ne kakor doslej piruh
s o n c e , -a, s o n č e n , o d s o n č e n , o s o n č je
kakor v Slov.
čitankah , ne solnce itd.
su rov , -a, -o,
ne sirov
u p o štev a ti, p o š t e v ati, v p o š te v jem a ti.