avtopsija
bakalar
avtopsija ž. samovid, n. pr.
prehodil je velik del slo­
vanskih dežel in se jih iz
samovida učil spoznavati
(
Jurčič)
avtor, -ja m. započetnik, pi­
satelj, pisec; avtorstvo s.;
avtorizirati, -am pooblasti­
ti, poveriti; avtorizacija ž.
pooblastitev; avtorski, -a, -o
avtorileta ž. veljava, veljav­
nost; avtoritativen, -vna,
-
o z veliko veljavo
azbest, -a m.
azbuka ž. abeceda; cerkveno-
slovanska abeceda
baba ž.; babica; babička;
babičast; babišče; babina;
babnica; zaničljivo: babše ;
babji, babjeveren, -rna, -o
Babenberžan, -ana m.; baben-
berški, -a, -o
B abilon, -a m.; babilonski,
-
a, -o n. pr. babilonska
zmešnjava
babjak, -a m.
bacil, -a m.
bacniti (pog.
bacnit
in
bac-
nit),
bacnem; bacni, -ite;
bacniL, -ila, -i
(
bacniu)
bačva ž.
Baffin, -a m.
(
b efin )
angl.
pomo rščak; Baffinov za­
liv; Baffinovo otočje
bagatela ž. malenkost; baga-
telen, -lna, -o; bagatelizi-
rati, -am omalovaževati
bager, -gra m. škrlat; ba-
gren, -a, -o; bagrc, -a m.
škrlatna barva; bagriti,-im
baglati, -am beračiti
Azija ž.; Azijec,-j ca m.; azij­
ski, -a, -o; v slabem po­
menu: Aziat, aziatski (bar­
bar, barbarski); Mala Azi­
ja, maloazijski; Osrednja
Azija, osrednjeazijski
azil, -a m. zavetišče
Azori, -rov m. množ. otočje
v Atlantskem oceanu
azur, -a m.; sinje, modro ne­
bo; sinjina, modrina; azu-
ren, -rna, -o
ažija ž. nadav; tudi ažio m.
2.
ažia, 3. 5. ažiu, 4. ažio,
6.
z ažiom; ažiotaža ž.
(
borzna igra)
bahati, -am se s čim; bahav,
-
ava, -o; bahavec; baha-
ven; bahavka = bahulja,
bahač
bahljati, -am; voda, ogenj'bah-
lja ; vino iz soda bahlja
baisse
(
bes)
padec na borzi
bajalica ž.; šiba, s katero
iščejo studencev pod zem-
ljo
bajar, -ja m.
bajati, -am, 1. basni praviti,
2.
prerokovati, 3. čarati, n.
pr. rojaki onkraj Mure mi­
slijo, da znajo bajati (No­
vice 1856); bajeven, -vna,
-
o; bajevit, -a, -o, čaroven
baje = bojda, prisl,
bajeslovje, -a s.; bajeslovec,
-
vca m.; bajesloven, -vna
bajonet, -a m.
bakalar, -ja m.; bakalarstvo
6.;
bakalavreat, -a m. prva
stopnja akademskega do­
stojanstva
11