burkljati
-
ce
burkljati, -m (burkati); voda
burklja iz kake posode
burnus, -usa m., beduinski
plašč
burovž, -a m.
buržoazija ž., meščanstvo,
srednji stan (zaničlj.); bur-
žoa, buržoaja m.; buržuj,
-
a m.; buržujski, -a, -o
busola ž., kompas
butara ž., butarica ž.
butec, -tca m.
butelj, -eljna m.
buteljka ž., butelja, stekleni­
ca; buteljsko vino
butica ž.
buzdovan, -a m.
bzikati, -am, -čem; bzikniti,
-
em; bziklja — bzikalica ž.
-
ca manjšalna pripona za
osnove žen. sp. na -i n.
pr. stvar: stvarca, žival
(-
au ):
živalca
(-
a lca),
luč:
lučca, dur i: durce
cajna ž. locanja; cajnica ž.
Calais
(
k a le)
Calaisa
(
Icale-
ja ) t
v Calaisu
(
kaliju );
Ca-
laiski
(
k a lejsk i)
rokav
Cambrai
(
k a bre),
Cambraia
(
k a breja ),
v Cambraiu
(
k a -
breju )
Cambridge
(
k embri dz)
m.,
Cambridgea
(
k embridža)
C
ampo
(
k ampo)
Formio, ital.
mesto;
Campo Formia;
campoformijski mir ali mir
v Campo Formiu
camelj, -mlja m.
(
cam əlj),
kembelj
candra ž.; candrav
(-
au) ,
-
ava, -o; candravec
(-
vəc),
-
vca
( -
uca)
m.
canja ž.;
canjek
(-
njək),
-
njka m.
Cankar, -ja; Cankarjev, -a,
-
o; cankarjanstvo, s.; can-
karjanski, -a, -o
capin, -a m.
capljati, -am
car, -ja m.; carjev
(-
eu),
-
a,
-
o; carjevič m.; carjevina
ž.; carski, -a, -o; carstvos;
carica ž.; caričin, -a, -o;
carizem
(-
zəm ),
-
izma m.;
carist, -a m.; carjevati,
-
ujem
Car Lazar, Carja Lazarja,
Car Lazarjeva vojska
Caribrod, -a m.
Carigrad, -a m.; Carigrajčan,
-
a m.; Carigrajčanka ž.;
carigrajski, -a, -o
Carlyle
(
karlajl)
angl. zgo­
dovinar, Carlyla; Carly-
lov, -a, -o
-
ce manjšalna pripona za
samostalnike sred. sp. n.
pr. ogledal o : ogledalce
(-
alce),
pismo: pisemce
(
pisəmce);
če od dveh so­
glasnikov drugi ni zvoč­
nik, se pripona glasi -əce,
piši -ece: gnezdece, srče­
ce, mestece, poseslevce, kla-
divce itd.; množ. -ca: vra-
ta: vratca, kola: kolca
(
kolca)
27