cokla
čaka
cokla, -e ž.; coklica ž.; co-
klar, -ja m.; coklati (pog.
coklat
), -
am, - al
(-
au),
-
ala, -o . -i
cola, -e ž. dolžinska mera
Comte
(
k o t)
filozof; Comta;
Comtov, -a, -o
copata, -e ž.
Correggio
(
koredžo)
ital. sli­
kar; Correggia
(-
dža),
Cor-
reggiu
( -
džu );
prid. Cor-
reggiov, -a, -o
(
dž ou
,
-
vat
-
o)
Coulomb
(
ku lo)t
Coulomba
(
kulona),
prid. Coulom-
bov
(
ku lonov)
zakon; cou­
lomb, elektrotehnična enola
creti (pog.
cret
),
cre 3. množ.
cro ; ocvrt, ocvrta piška;
crenje s.
cucelj
(-
cəlj),
-
clja m.
cucoramo — stuporamo nesti
cuker
(-
kar),
-
kra m.; cukrc,
-
a m.; cukrček
(-
čək),
-
čka
m.; cukren, -a, -o; cukre-
nica ž. posoda za cuker
cula ž.; culica ž.; množ. rod.
cu l
(
c ul)
cunja ž.; cunjar, -ja m.; cu­
nj ast, -a, -o; cunjav
(-
au)
-
a, -o; cunjavec
(-
vəc),
-
vca
(-
uca)
m.; cunjarski,
-
a, -o
Č
curek
(-
rək),
-
rka m.; cureti,
-
im (pog.
curet
);
curenje
s.; curljati (pog.
curlja t
),
-
am
curriculum vitae
(
kurikulum
vite)
popis življenja; rod.
cunricula vitae, daj. -u
vitae
cvesti, cvetem
(
cvəsti
in
cvəst,
cvətem)
3.
množ. cveto
(
cvəto) ;
cvetoč, -a, -e;
cvetel, -tla, -tlo
(
cvetəu,
-
tla
, -
o, -i,
-
e)
in cvel, -a,
-
o (
cvəu
,
cvəla, -o) ;
cvetje,
-
a s.; razcveten, -ena, -o
(
rascvəten );
cveteti, -im
(
cvəteti
in
cvətet )
;
cvetna
(
cvətna)
nedelja
cvenkati, -am
cvetica ž. — cvetlica ž.; cvet­
ličen
(
čən),
-
ena, -o; cvet-
ličnjak m, — cvetnjak m.
(
cvet
-
)
cviliti (pog.
cvilit
), -
im; cvi-
lež, -a m.; cviljenje s. in
cviljenje s.
cvrček
( -
čək),
-
čka in cvrček,
-
čka ; cvrčati (pog.
cvrčat),
-
im; cvrčanje s.
cvrkutati, -am
cvrtina ž. — cvrča ž. —
cvrk m. cvrtje, -a ocvrta
jed; cvrtnjak, -a m. flan­
cat.
31