dva
eden
dva m., dve ž. in s.; obadva,
obadve in obadva; onadva,
onedve (rod. njiju, daj.
njima); toda: ta dva, tista
dva; teh dveh itd. dva-
krat, dvakraten, -tna, -o;
dvanajst, dvajset; dve sto,
dva tisoč; v sestavi dvo-:
dvomesečen, -čna, -o; dvo-
delen, -lna, -o; dvoceven,
-
vna, -o itd.
dvajset; eden, ena, eno in
dvajiset; dva, dve in dvaj­
set; tri in dvajset, pet in
dvajset; enoindvajseti, -ega,
-
emu; dvaindvajseti, triin-
dvajseti; dvajsetič; dvajset-
krat, dvajsetkraten, dvaj-
setletnik, -a m.
dvanajst; dvanajster (gl. pod
četver); dvanajsteren, -rna,
-
o; dvanajsterlta ž.; dva-
najstdneven, -vna, -o ; dva-
najistkrat
dvigati, -am, vzdigovati (ne:
dvigovati)
eben, -ena m.; ebenov, -a, -o;
ebenovec, -vca m.; ebeno­
vina ž.
eden, edena m., raj
eden (pred samostalniki: en),
ena, eno; rod. enega, ene
itd.; eden izmed vzrokov,
eden (od) vzrokov; vas
eden; dvoje škornje imam,
pa le en klobuk; množ.
eni in eni, ene in ene, ena;
eni pravijo tako, drugi
tako; ene škarje, ena vra­
ta; ena dva — kaka dva;
enih pet =z kakih pet; pri­
di z brano, mi bos ene tri
dvigniti, -nem; dvignjen, -a,
-
o; dvigniti denar (po
nem.) — sl. vzeti denar
dvoj (gl. pod četver), dvoje
vilice ali dvoje -vilic; dvoje
grabij e (grabelj) ;
dvoj a
vrata; dvoje naziranj
dvojček, -čka m.; dvojčica ž.;
dvojka ž.
dvojica ž.
dvokolnica ž.
(-
k o l-)
dvom, -oma m.; dvomiti, -im;
dvomijenje, -a s.; d. o čem
(
ne: v kaj)
dvor, dvora m.; na dvoru in
dvoru; dvorec, -rca m.;
dvoren, -rna, -o; dvorski,
-
a, -o in dvorski
dvorišče, -a s.; dvoriščen,
-
ščna, -ščno
dvoriti, -im; dvorjenje, -a s.
dvorjan, -ana m.; dvorjanik,
-
a m.; dvornik, -a m.; pri-
dvornik, -a m.
džaur, -a m., nevernik
džungla ž.
kraje povlekel = kake tri.
Eden, en se rabi, kadar je
govor o številu, n. pr. Dve
lodrici je en tovor vina.
K jer je bogastvo, je en hu­
dič; kjer je uboštvo, jih
je pa sedem. — Namesto
nedoločnega člena (števni-
ka) se rabi nedoločni za­
imek n e k i , kak , k a t e -
r i itd. Ali bi hotel priti
kak večer k meni na pre­
jo ? In kaj je Tonček zad­
njič neki večer naredil?
Pa naj kdo kaj reče! Ne­
kdo je v hiši
4
*
51