eventualen
farmacevt
eventualen, -lna, -o morebi­
ten; eventualnost, -i ž.
evfonija ž., lepoglasje, ubra­
nost; evfon-ičen, -čna, -o
evharistija ž., sv. Rešnje Te­
lo; evharističen, -čna, -o
evidenca ž., razvid; imeti
kaj v razvidu; evidenten,
-
tna, -o, razviden; eviden-
čen, -čna, -o, kar je v raz­
vidu
evolucija ž., razvoj; evolu­
cionizem, -zma m.; evolu­
cionist, -a m.
Evrazija ž.; evrazijski, -a, -o
Evropa ž.; Evropejec, -jca
m.; Evropejka ž.; evrop­
ski, -a, -o; Indoevropejec,
-
jca m.; indoevropski, -a,
-
o
evropeizacija ž.
Ezop, -a m.; Ezopov, -a, o
Fabijan, -a m., svetniško ime
fabrika ž., tovarna; fabričan,
-
a m., tovarniški delavec;
fabričanka ž.; fabriški, -a,
-
o, tovarniški; fabrikant,
-
a m., tovarnar; fabrikat,
-
a, izdelek; fabrikacija ž.,
izdelovanje
fabula ž., basen; fabulist, -a
m., pripovedovalec; fabu-
listika ž.
F aeton, -a m.
fafljati, -am; voda, plamen
faflja
fajmoater, -štra m.; fajmo-
štrski, -a, -o
fakcija ž., (opozicionalna)
stranka; fakciozen, -zna,
-
o, (opozicionalno) stran­
karski
faksimile m.; 2. -la; 3. 5. -lu;
4. -
le; 6. -lom, snimek, od­
litek; faksimilirati, -am
faktor, -ja m., 1. opravnik,
poslovodja; 2. činitelj
faktotum, -a m., vsetvor,
desna roka
faktum, -kta m. in fakt, -a
m., dejstvo; faktičen, -čna,
-
o, dejanski
fakultativen -vna, -o, mogoč,
prost
fakulteta ž., oddelek vseuči-
liških študij; fakulteten,
-
tna, -o
falanga ž., težko oboroženo
vojaško krdelo pri Grkih
falzificlrati, -am, ponarediti,
popačiti; falzifikat, -a m.,
ponarejena stvar
familija ž., družina, rodbina;
familiaren, -rna, -o, dru­
žinski; familiamo zaupno,
neprisiljeno
fanatik, -a m., strasten pri­
vrženec; fanatičen, -čna,
-
o; fanatizem, -zma m.
fant, fanta m.; fantič, -iča
m.; fante, -eta m.; fantek,
-
tka m. in fantek (-
tək)f
-
tka m,
fantom ,-a m., prikazen, pri­
vid, slepilo
farma ž., kmetija (ameriška);
farmar, -ja m., kmetovalec
(
ameriški); farmarski, -a, -o
farmacevt, -a m.; farmacevtka
ž.; farmacija ž.
55